*Siv Westerberg - en introduksjon

6. juni 2006


Siv Westerberg har en grad i juss (jur.kand.) og en i medisin (med.lic.) og driver advokatpraksis i Göteborg.

Før hun kvalifiserte seg i juss arbeidet hun som lege. Her var hun energisk i blant annet å hjelpe arbeidere med sykdom og yrkesskade til å få sine rettigheter i trygdekassen. Dette irriterte svenske myndigheter i den grad at de gikk til sak mot henne. I rettssaken prøvet de å få tidligere pasienter til å vitne mot henne, men trass i at hun hadde drevet legepraksis i 20 år og hatt omtrent 100.000 pasientbesøk i løpet av årene, fikk ikke myndighetene noen til å stille opp mot henne. De fikk henne allikevel fratatt legelisensen. Myndighetene forsøkte seg på det samme mot Siv Westerbergs mann, men der uten å lykkes.

Istedenfor å la seg knekke tok Siv Westerberg embetseksamen i juss på halvannet år, og har fortsatt sitt sosiale engasjement gjennom arbeid for klienter som blir dårlig behandlet av myndighetene. Hun arbeider som privatpraktiserende jurist (i Sverige har man yrkestittel "advokat" bare hvis man er medlem av advokatforeningen, som Siv Westerberg ønsker å stå utenfor). Hennes spesialområder er medisinsk juss og saker om sosialmyndighetenes tvangsfjernelse av barn fra sin familie – barnevernssaker.

Siv Westerberg har brakt en rekke saker – de fleste av dem barnevernssaker eller barnevernsrelaterte saker – inn for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg. Hun har hittil fått 9 saker inn for Domstolen og har vunnet frem i 7 av dem.

Hun var i 1996 med å stifte foreningen Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter (NKMR), som konsentrerer sin innsats om å bekjempe nordiske barnevernsmyndigheters og nordiske rettsapparaters skadelige behandling av barn og deres familier, og hun har gjort et stort arbeid i foreningen i form av foredrag, artikler, og styreverv. Hun har også holdt foredrag om barnevern og beslektede emner i ulike fora i Sverige, Norge, Tyskland og England.


Marianne Haslev Skånland
*