*

21 desember 2019 / 21 December 2019
Nå til jul / At Christmas


Jeg publiserer ikke flere nye artikler før jul. Derimot har jeg flyttet oppover på forsiden her noen eldre artikler som delvis angår julen. De er mere dempet enn debatterende. Det er en vemodig og vond tid for alle foreldre som er meningsløst skilt fra sine barn, og for barna som hindres i å komme hjem også i denne høytiden. Vi må tenke på dem med gode tanker – de er ikke alene og uforstått av alle.

Det er tross alt grunn til håp. På 1990-tallet, da jeg begynte å engasjere meg mot barnevernsovergrepene, eksisterte det absolutt små grupper og taleføre mennesker som en sjelden gang slapp til i avisene hvis det de fortalte ikke var altfor realistisk. Men det var som hele tiden å føle at man druknet. Det er himmel og hav til forskjell nå.

Først og fremst skyldes det utviklingen av internett-kommunikasjon og internett-publisering, som gjør barnevernskritikken langt mere uavhengig av de politisk korrekte mediaenes makt til ensretting. Og så kom utlandets sterke reaksjoner, både når det gjelder deres egne borgere som får sine familier sprengt av norsk barnevern, og når det gjelder barnevernsovergrep generelt – den samme type ideologi som norsk barnevern ligger under for, gjør seg sterkt gjeldende i de fleste vestlige land og flere til. Det internasjonale engasjementet har vært en velsignelse for norske familier også. Disse utviklingene har dertil ført til at noen i de konvensjonelle media har bidratt bedre, noen få meget klart.

Europarådet har våknet, gjennom sin rapport fra 2018, ført i pennen av Valeriu Ghiletchi fra Moldova. Den er blitt fulgt opp gjennom at Europarådets domstol, Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD), har skjønt alvoret og har fått frem barnevernssakenes sanne beskaffenhet gjennom flere dommer. Det gir optimisme for 2020 og fremtiden.

Jeg ønsker dere en gledelig jul, med håp om en lysere tid i 2020.


Marianne**


I do not intend to publish further new articles before Christmas. I have on the other hand moved up on the main page here some older articles which in part relate to Christmas. They are more quiet than argumentative. Christmas is a melancholy time for all parents who have without reason been parted from their children, and for the children who are prevented from coming home at this time of solemn celebration also. We must think of them all with good, warm thoughts – they are not alone and not everyboy is without understanding.

There is after all some reason for hope. In the 1990s, when I started getting involved against the child protection abuses, certainly small groups and people with a voice existed, and they were on rare occasions permitted to puvlish something in the newspapers if they did not write too realistically. But the situation made one feel that one was drowning. The mood now is very different.

For thi,s we can most of all thank the internet, with its possibilities for communication and publishing. This makes the CPS protest far more independent of the straight-jacketing of the politically correct media. Added to this there have been the strong reactions from abroad, from communities who are both appalled at the way their own compatriots have their families destroyed by the Norwegian CPS Barnevernet and at CPS actions generally – the same type of ideology which the Norwegian Barnevernet subscribes is quite strongly present in most Western countries and even elsewhere. The international efforts have been a blessing for Norwegian families also. In turn these developments have led some Norwegian media to contribute better too, a few of them very visibly.

The Council of Europe has woken to what is going on, through its report from 2018, written by Valeriu Ghiletchi from Moldova. It has been followed up through the Court of the Council of Europe, the European Court of Human Rights (ECtHR), clearly having realised the seriousness of the situation and exposing the true character of CPS cases through several judgments. This justifies optimismfor 2020 and the future.

I wish you a joyous Christmas, with hope of a brighter 2020.


Marianne
*