*

28 januar 2015Jane-mette Kile:

Mail til justisminister Anders Anundsen
om menneskerettigheter


•••
Denne mailen er publisert her
med forfatterens velvillige samtykke.

•••
27. januar 2015

Til: anders.anundsen@jd.dep.noKjære minister!


Du står fram på tv i dag og forteller det norske folk at du er opptatt av menneskerettigheter.

"Jeg er ikke villig til å bryte menneskerettighetene. En hver regjering må forholde seg til det. Jeg er stolt av å leve i et samfunn der menneskerettighetene setter grenser for hva vi kan gjøre som myndigheter."


Hver eneste dag brytes menneskerettigheter her i landet. Det jeg tenker aller mest på er i saker som omhandler barnevern.

Her er det stadige brudd på fler av EMK`s artikler.

Artikkel 3 som går på tortur. Både barn og familier opplever barnevernets inngripen som tortur.

Artikkel 6 som går på rettssikkerhet brytes både ved bruk av fylkesnemnd og ved andre brudd på rettssikkerheten som man f.eks kan ramse opp ved at såkalt "fri rettshjelp" fører til underbetalte jurister i disse sakene, og "sparekniv" når det gjelder antall timer.

Artikkel 8 brytes både for barnet og øvrig familie fordi det er faktisk ikke nok kompetanse til at det er "kompetente myndigheter" som tar disse avgjørelsene.

Når justisministeren er så opptatt av at Norge må fremstå som at menneskerettighetene følges utad, så bør de også følges innen landets grenser, og da er faktisk audio/video opptak i disse sakene et enkelt grep å ta for å kunne sørge for barnas rettssikkerhet.

"DE FLESTE NORSKE rettssaker går for åpne dører. Men bortsett fra dommernes notater og journalistenes referater, finnes det ingen dokumentasjon på hva som faktisk blir sagt i retten. Det får sivilombudsmann Arne Fliflet til å reagere. Fliflet påpeker at det er en trussel mot rettssikkerheten at Norge ikke gjør opptak av hva som blir forklart i norske rettssaler. I 2005 vedtok Stortinget at det skal gjøres opptak i sivile saker, men opptaksutstyr er ennå ikke på plass. En slik investering vil koste rundt 300 millioner kroner, men bevilgningene er uteblitt."
(Rettssaker må bli dokumentert, Aftenposten 08. april 2013)


Så mitt spørsmål er nå om justisministeren anser barns rettssikkerhet og menneskerettigheter er så viktige at kravet om lyd og billedopptak i fylkesnemndene og rettssalene kan bli imøtekommet slik at man kan hindre flere justismord mot barn her i landet.

På forhånd takk.


Med vennlig hilsen en farmor hvis menneskerettigheter er krenket på grunn av manglende rettssikkerhet.

Jane-mette Kile


*