*

27 februar 2020
Menneskerettsjurister: Bryr seg ikke om barnas rett

Av Olav Terje Bergo


Adele Matheson Mestad og Anniken Barstad Waaler fra NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter, omtaler i artikkelen
Den komplekse barnevernsdebatten i Rett24 den 20 februar 2020 dommene mot den norske staten i barnevernsaker i Den europeiske menneskerettsdomstolen som om Norge skulle ha et velfungerende, hederlig og kompetent barnevern, der det riktignok er kvalitetsforskjeller og for mange ansatte med for dårlig utdanning. Det er ikke slik barn og foreldre opplever sitt møte med barnevernet.

Det er riktig at de mangler kompetanse og utdanning i barnevernet. De mangler mye annet også: Hederlighet, integritet, sunn fornuft og respekt for barn og familier.

Barnevernets ukultur overlever fordi de som skal gripe inn mot maktmisbruk, korrigere uærlighet og forkaste feilvurderinger, stort sett ikke gjør det. Den kritikken rammer Stortinget, kommunestyrene, regjeringen, Buf-direktoratet, Helsetilsynet, fylkesnemndene, politiet og domstolene.

*

Det er i gjennomsnitt fem omsorgsovertakelser hver arbeidsdag. Det er trolig ti ganger for mange. Fylkesnemndene burde avslå ni av ti krav fra barnevernet om omsorgsovertakelser, ikke nøyd seg med å avslå en av ti. Nyhetsmediene og mange utredninger har over tiår rapportert svik og svikt, mishandling og maktmisbruk mot barn under barnevernets omsorg. Fylkesmennenes tilsyn forteller om svindel, forsømmelser, bedrageri og uakseptable forhold for barn under barnevernets omsorg. Statens elleve barnehus har i et felles brev til regjeringen opplyst at barnevernet ofte skjuler vold mot barn.
Ofte.

Likevel, sterk offentlig kritikk mot barnevernets behandling av barn i flere tiår skraper trolig bare i barnevernets prektige, men falske fasade. Bak fasaden er det mye verre enn offentligheten har fantasi til å forestille seg.

Glimtene av innsyn offentligheten har fått i barnevernets maktmisbruk mot barn, burde ha fått fylkesnemndene og domstolene til å behandle barnevernet med et skjerpet kritisk blikk, ikke med en ukritisk, nærmest partisk holdning.

*

De mange sakene fra Norge som er akseptert for behandling i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg er bare toppen av et isfjell av menneskerettsbrudd. Når den norske staten i noen tilfeller ikke er dømt for menneskerettsbrudd, innebærer ikke det noen frikjenning av resten av beslutningskjeden i de sakene. Det meste av den beslutningskjeden har domstolen ikke vurdert, og heller ikke hatt faktagrunnlag for å vurdere.

Det er positivt at Høyesterett har behandlet flere barnevernssaker i åpenhet, etter de mange nederlagene for norsk rettspraksis i Menneskerettsdomstolen. Men hovedbildet av domstolenes, regjeringens og stortingsflertallets reaksjon på barnevernsdommene mot staten, er et pinlig forsvar for å fortsette å bryte barns rettigheter.

Det trengs et bredt opprør mot statens og kommunenes behandling av barn, ikke hvitvasking, bortforklaring og bagatellisering. Den eneste norske menneskerettsjuristen på barrikaden for barn og barns rettssikkerhet er Gro Hillestad Thune. Det er synd og skam at ikke alle menneskerettsjurister står sammen med Thune, fremst på barrikaden for barn og barns rettssikkerhet.


**
Se også


 – Bruken av tvang mot barn må granskes
TV2, 21 februar 2020

EMD-kjør mot norske tvangsadopsjoner
Nok en norsk tvangsadopsjonssak er tatt til behandling i Strasbourg

Dagbladet, 25 februar 2020

Irene Hov:
Er den norske menneskerettighets-institusjonen NIM en syklubb?
MHS’s hjemmeside, 10 april 2019

Olav Terje Bergo:
Selvpålagt blindhet hos tre barnevernsforsvarere
MHS's hjemmeside, 20 februar 2019

 – :
Hvem skal man lytte til?
MHS's hjemmeside, 26 mars 2019

 – :
Nordangers barnevernshatere
MHS's hjemmeside, 5 september 2018

Anita Skippervik:
Norske granskingsmetodar i barnevernssaker held ikkje internasjonal standard
MHS's hjemmeside, 27 februar 2019

Marianne Haslev Skånland:
Myndighetenes statistikker og generaliseringer om barnevern
MHS's hjemmeside, 19 oktober 2018

Else Sommer:
Kasseret og kastet bort
BarnasRett, 19 januar 2008

Elisabeth Johannessen:
Barnevernets makt og kompetanse
BarnasRett, 28 juni 2007

Åse Hellenes Rødøy:
To møter med norsk barnevern
MHS's hjemmeside, oktober 2003 / 6 april 2017
*