*


5 november 2016
Fosterhjemsbegeistring i Stord kommune  

Av Marianne Haslev SkånlandOrdføraren blir fosterheimsambassadør
Tysdag 25. oktober vart ordførar Harry Herstad i Stord kommune utnemt til fosterheimsambassadør.
Stord kommune, 25 oktober 2016

"Han skal vera med og synleggjera den viktige samfunnsoppgåva fosterfamiliar gjer, og vera ein døropnar og pådrivar for å rekruttera fleire fosteheimar.
    - Eg er glad for å få moglegheiten. Det kjem stadig nye barn som treng fosteheimar. Behov for fosterheimar er stabilt høgt og har auka dei siste åra. Difor er det behov for stadig fleire forsteheimar også. Viss eg kan bidra til at me får fleire gode fosterheimar så gjer eg det med stor glede. Eg trur det er mange gode heimar her på Stord som kan fostra dei som treng det. Ein god oppvekst og ein god heim er ein av dei viktigaste investeringane me kan gjera. Så, kom igjen Sunnhordlendingar, dåke som har moglegheiten, opna heimen dåkas for dei som treng det, oppfordrar ordførar Harry Herstad."


Ikke mye forståelse i Stord for at barnevernet så ofte lyver om at barn i det hele tatt må tas vekk fra sine foreldre.

"Fosterhjemstjenesten i region vest har no fokus på Sunnhordland interkommunale barnevern (SIB) for å få finna fleire forsteheimar for barn i dette området. Difor ønskjer dei å få ordførar med som ambassadørar for saka.
    - Eg vil gjerne takke ordførar Harry Herstad for at han vil bli ambassadør for fosterheimar. Ordføraren har eit stort kontaktnett for å reklamera for dette, han sit og på beslutningar som har med barnevernet å gjera og har kunnskap om behovet for fosterheim som er viktig å veta i jobben hans framover, sa Nils Erik Røyrvik frå Fosterhjemstjenesten i region vest, avd. Haugesund."


Haugesund? Var det ikke en sak som fikk navnet "Glassjenta" ganske nylig, hvor Haugesund/Karmøy var involvert?! (Saken Glassjenta: Både Karmøy og Haugesund "forklarer og unnkylder" så det står etter). Men i den saken også fortsetter man jo å mene at det ikke var gjort noen feil ved å ta "Ida" fra hennes hjem og hente henne med politi når hun flyktet hjem. Saken ser iallfall ikke ut til å ha utløst noen som helst tanker hos Nils Erik Røyrvik fra Fosterhjemstjenesten avdeling Haugesund.

Påfunnet med å få rekruttere landets ordførere som "ambassadører" til å reklamere for fosterhjemsvirksomheten er ikke ny, jf Ordførere rekrutteres som "fosterhjemsambassadører" (30 november 2015, eksemplene går tilbake til 2014 og 2013), Noen som ventet seg fornuft fra Fabian Stang? (30 november 2015).

Men et helt grunnleggende spørsmål, som de begeistrede aldri nærmer seg, er jo: Hvor mange barn og unge bør sendes i fosterhjem, hvorfor, hvilke barn og unge er dette, og hvor går veien videre når et barn er tvangsfjernet fra foreldre og frihet? Barnevernet er overhode ikke kompetente til å ta slike avgjørelser eller vurdere konsekvensene, det viser deres "karriere" over mange tiår. Men troen på at de er det fortsetter å stå sterkt, uten kritisk ettertanke.

*

"Bufetat satsar mykje på familie og familienettverk (dei som kjenner barnet og som barnet kjenner). Det finst familieråd, og koordinator som reiser rundt og snakkar med onklar og tanter, besteforeldre og andre i familien. Dette for å få familien meir på banen. Familienettverk er viktig dersom noko skulle skje i familiesituasjonen som gjer at du har behov for andre vaksne."

"å få familien meir på banen" ! En sann hån mot alle de familier hvor besteforeldre eller andre absolutt vil være fosterforeldre men skyves ut uten videre. Jf en sak som ikke er et tilfeldig unntak, men tvert imot det vanlige:

Da mora ble fratatt barnet meldte besteforeldrene seg som fosterforeldre. De ble aldri engang vurdert
- Et biologisk slektskap i seg selv er ikke tilstrekkelig, sier prosessfullmektig hos Regjeringsadvokaten.
Dagbladet, 18 mai 2016

"FRATATT BARN OG BARNEBARN: Da den unge mora ble fratatt sitt barn kort tid etter fødselen, meldte foreldrene seg som fosterforldre. De ble aldri engang vurdert, og barnet ble seinere tvangsadoptert bort til sin fosterfamilie."

*

Stord kommune later til å være fullstendig hjernevasket og forstokket i sin tiltro til den norske måten å drive "vern" av barn på. Opplysning, demonstrasjoner, skandaløse enkeltsaker som kommer frem – alt preller av.
    De deltar derimot i
"KS sitt effektiviseringsnettverk for barnevern", hvor man skal "analysera og auka innsikten i eigen teneste og gje kommunen eit godt grunnlag for vidare prioriteringar, og for å setta retning for tenestene komande år." Denne effektiviseringen og innsiktsøkingen koster sikkert en del; vi leser at "På programmet for første samling, 26. og 27. oktober var blant anna brukar- og medarbeidarundersøkjingar, korleis barnevernet og dei folkevalde kan spela kvarandre gode, og korleis er arbeidet med barn, unge og familier organisert i kommunen."

Nettverk for barnevernstenester
Representantar frå Sunnhordland interkommunale barnevernteneste (SIB) og strategisk leiing deltek i KS sitt effektiviseringsnettverk for barnevern. Nettverket består 12 kommunar og skal vara i eitt år.
Stord kommune, 28 oktober 2016

 

*