*

28 januar 2021
Det handler om sakene der menneskerettighetene er brutt

Av
Rødt Ringsaker v/ Terje Jektvik


• • • •
Artikkelen ble publisert i Hamar Arbeiderblad den 26 januar 2021, og med tittelen "Barnevern" i Ringsaker Blad, også den 26 januar 2021.

Den er trykket her med Terje Jektviks sjenerøse tillatelse.
• • • •


Rødt har fått kjennskap til at Barnevernet i Ringsaker kommune har begått feil.

Den 10. juni 2020 kom det et informasjonsskriv, til landets kommuner og fylkesembeter fra Barne- og familiedepartementet (BFD). Dette informasjonsskrivet kom etter Høyesteretts avgjørelser fra 27. mars 2020 i flere barnevernssaker i Norge, og vil få konsekvenser for saksbehandlingen i barnevernssaker, både i fortid og framtid.

Høyesterett har presisert kravene til barnevernets saksbehandling, særlig når det gjelder vurderinger og begrunnelser i saker om adopsjon, omsorgsovertakelser og samvær.

I etterkant av brevet fra BFD 10. juni 2020, sendte også Barne, ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR) i brev til kommunene, en anmodning om å se på egen praksis i behandlingen av slike saker.

*

Ringsaker kommune må ta dette på alvor, det må utarbeides en plan for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Vi krever også åpenhet rundt dette, slik at berørte parter kan føle seg trygge på at jobben blir utført på en god, forsvarlig og rettferdig måte.

Både nye og gamle saker må bli belyst.

Det er spesielt viktig at administrasjonen og ordfører redegjør overfor de berørte parter, hvordan de vil gå fram for å rette opp de feil som er blitt begått og ikke kun tenker nye saker fremover (Se informasjonsskriv av 10.juni 2020, om at «dette vil få konsekvenser for saksbehandling i både fortid og framtid»).

Rødt vil presisere at dette ikke handler om de gode historiene i saker der barnevernet gjør, og har gjort, en grundig og god jobb. Dette handler om de sakene der det har blitt begått feil og ført til brudd på menneskerettigheter.


Rødt har fått kjennskap til at Barnevernet i Ringsaker kommune har begått feil i forhold til følgende punkt:

 Langvarig plassering i fosterhjem skal ha gode faglige begrunnelser.

 Antall samvær skal kontinuerlig vurderes, og det skal også kontinuerlig utarbeides planer med tiltak der målet i utgangspunktet alltid skal være tilbakeføring. Der barnevernet mener at barnet ikke kan tilbakeføres skal det foreligge en konkret og faglig begrunnelse for dette.

 I dokumentasjonen i saksbehandlingen, kreves det gode faglige begrunnelser. Ordlyd som «det er noe», «sannsynlig at det vil bli en mulig omsorgssvikt en gang i framtida» og «manglende omsorgsevne», skal ikke brukes. Det kreves at begrunnelsene skal være konkrete og tydelige, slik at det kommer fram hva årsaken til omsorgsovertakelse er, det skal beskrives konkret hvilke tiltak som er gjort for å rette på dette og det må også komme tydelig fram hvorfor en ikke har lykkes. Barnevernet skal ikke «tolke og synse».

*

Rødt Ringsaker mener videre at det er en stor fare for at fylkesnemnder, i for stor grad, stoler på at barnevernet har gjort en grundig jobb.

Vi ønsker også at det rettes et kritisk blikk på de sakkyndighetsrapporter som legges til grunn i forhold til omsorgovertakelser. Dette kan betegnes som et bestillingsverk fra den lokale barneverntjenesten og er, i mange tilfeller, ikke et så grundig arbeid som en skulle ønske. De blir utarbeidet raskt og den sakkyndige har begrenset kjennskap til de berørte parter. Dette kan føre til at det i for liten grad blir tatt individuelle hensyn.

Det må ikke begås feil som fører til splittelse av familier og påfører enkeltmennesker/familier store belastninger, traumer og dårlig livskvalitet.

Mari Trommald, direktør i BUFDIR, mener også at barnevernsetaten bør vurdere saker på nytt. Hun baserer seg, blant annet, på
en analyse gjort av forsker Tina Gerdts-Andresen ved Høgskolen i Østfold.

Hun dokumenterte at det fra juli 2018 til 31. desember 2019 ble gitt innskrenkninger i samvær i ni av ti analyserte saker, fordi det ble lagt til grunn at plasseringen ville bli langvarig. Funnene ble omtalt i Dagbladet.

*

I kommunestyrets budsjettmøte 16.12.2020 fremmet Rødt, blant annet, et verbalt forslag:

«Rådmannen skal arbeide for at barnevernet retter seg etter det nye informasjonsskrivet, om behandling av barnevernssaker, fra det Kongelige Barne og Familiedepartementet (juni 2020). Informasjonsskrivet konkretiserer Lov om barneverntjenester (barnevernloven)».

Dette forslaget fikk fem stemmer og falt.

*

Mener virkelig over 87 prosent av Ringsakers kommunepolitikere at vi ikke skal ta hensyn til BFD sine presiseringer?

Er det kompleksiteten i saken som gjør at folk vegrer seg for å ta dette inn over seg? Eller er det fordi det var Rødt som fremmet forslaget?

Rødt Ringsaker mener det er svært viktig at administrasjonen i Ringsaker kommune følger opp og støtter den lokale barneverntjenesten og bevilger nødvendige midler for å få gjennomført jobben. Rødt Ringsaker er enig med direktør Marit Trommald i BUFDIR, og oppfordrer barnevernsetaten og den lokale barnevernstjenesten i Ringsaker kommune til å gjennomgå aktuelle saker de har og har hatt.

Konkret vil dette gjelde plasseringer utenfor hjemmet, tilbakeføringer til biologiske foreldre og samværsrammer.

Det ligger godt forankret i lovverket at barnets beste er å vokse opp sammen med biologisk familie.

Der det for en periode er nødvendig med plassering utenfor hjemmet, skal det legges til rette for at det opprettholdes god kontakt med hjemmet med tanke på tilbakeføring.


**
• • •
Utsnitt om barnevern fra
Rødt Ringsakers partiprogram slik det foreligger i januar 2021, publisert her med tillatelse fra lagsleder Terje Jektvik:
• • •


BARNEVERN

Rødt mener at:
•  barnevernet ikke har ressurser/tid til å gjøre en grundig jobb som sikrer barna en rettferdig behandling. Dette fører til at barn blir tatt fra foreldrene uten grunn, eller at noen blir boende i et hjem med omsorgssvikt.

•  barnevernssystemet må endres, en må ha fokus på hvordan psykologisk kunnskap forvaltes. Barn og families menneskerettigheter må sikres i større grad, brukes til å hjelpe foreldre i hjemmet og til tiltak og hjelp for evt.

•  ressursene derfor må økes slik at barnevernet kan gjøre riktige tiltak, og fosterforeldre i mye større grad enn i dag. Dette vil sannsynligvis også føre til at færre ansatte, som jobber direkte med barn og foreldre, slutter i stillingene sine i barnevernet.

•  barnevernet skal kun være et offentlig ansvar, private aktører utarmer det offentlige barnevernet, eksempel på dette er privatpraktiserende psykologer som skriver sakkyndigrapporter på oppdrag fra barnevernet og store private institusjoner.


***Se ogsåAnita Skippervik:
Nemndene står for 91% menneskerettsbrudd om samvær uten at staten vil reparere de
MHS's hjemmeside, 26 januar 2021

Rolf Brennskag:
Barnevernskandalen
Innherred, 22 januar 2021

Knut Inge Røen:
Barnevernet: Kan endringar lokalt påverka nasjonalt?
MHS's hjemmeside, 30 juni 2020

Nathalie H. Brinkmann:
Ministeren fraskriver seg ansvaret
MHS's hjemmeside, 26 mars 2020

Arnhild Skretting og Vidar Nedrebø:
2020 – blir det året for en helhetlig og faglig gjennomgang av norsk barnevern?
MHS's hjemmeside, 8 januar 2020

Svein Otto Nilsen:
Trondheim kommune følger ikke vedtak om barnevernet
MHS's hjemmeside, 6 desember 2020

 – :  
Norsk barnevern har ikke noe å skryte av
MHS's hjemmeside, 15 januar 2020

Olav Terje Bergo:
Trollet og trollsplinten
MHS's hjemmeside, 22 desember 2020 / 6 januar 2021

Erik Selle:
Jeg personlig vil aldri svikte alle barnevernsofrene i Norge ved å unnlate å stille PDK-lister ved stortingsvalget 2021
MHS's hjemmeside, 21oktober 2020

Merete Nykrem:
Barnevernet – en trussel eller et vern?
MHS's hjemmeside, 6 april 2017

Morten Wold:
Innlegg i stortingsdebatt om barnevern 14 november 2019, Sak 1
MHS's hjemmeside, 8 januar 2020

Roy Magne Kanestrøm:
Norges håndtering av sakene i EMD
MHS's hjemmeside, 15 februar 2020

Geir Fauchald:
Tale om barnevern på FrP's landsmøte 6 mai 2017
MHS's hjemmeside, 11 mai 2017

Tom Henriksen:
Foreldrene har ansvaret
MHS's hjemmeside, 8 juni 2020

Vidar Kleppe:
Norsk barnevern dømt i Menneskerettsdomstolen for sjette gang!
MHS's hjemmeside, 13 mars 2020

Jan Simonsen:
Erna Solbergs hvitvasking av barnevernet
MHS's hjemmeside, 7 januar 2019

Marianne Haslev Skånland:
Politisk program for barnevern på lokalplan
MHS's hjemmeside, 10 mars 2012

 – :  
Hva skal en politiker være?
MHS's hjemmeside, 11 august 2019

 – :  
Politikerne må styre barnevernet
MHS's hjemmeside, 8 desember 2018


*