*13 august 2021
Valget i 2021 – To bra partier for barnevernsofre:
Partiet De Kristne og Liberalistene

Av Marianne Haslev Skånland


For barnevernsofre som overveier hvilket parti de skal stemme på, har jeg to forslag til partier som jeg synes har tenkt klart og har trukket gode konklusjoner. (Jeg diskuterer ikke her annet enn forhold som er svært direkte relatert til barnevern. Man bør selv lese resten av programmene og finne ut om man kan gi tilslutning til såpass mye at man kan stemme på ett av disse to partiene.)

Jeg understreker at mine vurderinger naturligvis er basert på mine
begrensede kunnskaper om alt som foregår i politikken!Partiprogrammene for stortingsperioden 2021-25

Jeg har lest barneverns-relevante punkter i partiprogrammene til både
Partiet De Kristne (PDK) og Liberalistene og satt meg litt inn i hva de to partienes representanter har sagt og gjort angående barnevern.

Begge har programmer som viser betydelig konkret forståelse av hvordan det nåværende, skjevutviklede barnevernssystemet fungerer. Flere av deres forslag til hva som bør skje, er også gode (selv for en skeptisk pessimist som meg). De to partiene har åpenbart medlemmer som har underrettet seg, skaffet seg innsikt i enkeltsaker, og snakket med berørte familier og folk utenfor barnevernets og myndighetenes rekker.

Det er fristende å legge ut det de sier om barnevern direkte her. Men det blir antagelig mere effektivt for leserne å klikke seg direkte inn på programmene:

Partiet De Kristnes handlingsprogram 2021-2025:
Kapittel 12  Barne- og familievern
Partiet De Kristne, 25 april 2021
(Dette ligger på side 54-57. Man kan komme direkte til side 54 ved å klikke på "12 Barne- og familievern" i innholdslisten først i programmet.)

Liberalistenes stortingsprogram (for 2021-2025):
Barnevern og sikkerhet for barn
(Lenken fører direkte til denne delen av programmet.)

De har uttalelser som:
   "Vi vil legge ned det eksisterende barnevernet til fordel for et familievern med fokus på hjelp og gjenopprettelse av familien." (PDK)
   "Liberalistene ønsker på bakgrunn av dette å legge ned Barnevernet i sin nåværende form."Litt om innsats fra partiene og deres medlemmer


Flere fra PDK har skrevet artikler spesielt om barnevern, se listen nederst.

Dertil arrangerer partiet et åpent møte om barnevern foran Stortinget
søndag 29 august 2021, klokken 15, med appeller, jf
Partiet De Kristne: – Vi må stå bak rettighetene til våre barn
Norge IDAG, 7 august 2021

PDKs leder
Erik Selle tok tidlig personlig kontakt med barnevernsofre og satte seg inn i deres sak.
   
Marita Moltu sto som varaordfører på i flere år for å få vedtatt at man skulle gjennomføre en granskning av et utvalg barnevernssaker i Bergen. Det resulterte i Fjeld-rapporten:
"Det kan høres ut som en bagatell, men ikke for meg da"
Hennes daværende parti KrF var meget negative til kritikk av barnevernet. Hun skiftet da også til PDK, og stiller nå opp der – en god støtte for barnevernets ofre.
   For barnevernskritiske velgere som kristent livssyn er viktig for, kan det være bra å bidra til at PDK kan gå frem og om mulig skyve KrF ut av posisjon som ledende kristelig parti, fordi KrFs ledende politikere i årtier har støttet barnevernets praksis ukritisk og aldri har villet høre hva barnevernsofre har hatt for erfaringer. Det gjelder sterkt nåværende Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, som kjører hardt på for lovgivning og praksis som ytterligere vil ødelegge de angrepne familiene. Men det gjaldt også tidligere da KrF hadde barne-departmetentet under Kjell Magne Bondeviks regjeringer, med statsrådene Valgerd Svarstad Haugland 1997-2000 og Laila Dåvøy 2001-2005, som begge skrev og/eller uttalte seg negativt overfor barnevernsofre og barnevernskritikere.
   Jeg slutter meg til dette resonnementet:
At KrF fortvilet prøver å nå sperregrensen er ikke noe argument i seg selv for å stemme på dem

– –

Partiet De Kristne virker som et svært godt parti å stemme på for barnevernsofre.

*

Liberalistene kan jeg ikke se har engasjert seg i samme grad i barneverns-spørsmålet, men noen artikler o.l. fins på nettet, se listen nederst, og stortings-programmets punkter virker meget gjennomtenkte.

Det er etter mitt syn riktignok uheldig for barnevernsofre at Liberalistene har satt opp
Per Sandberg som sin førstekandidat til Stortinget på Oslo-listen og på 2 plass i Akershus og 1 plass i Østfold, skjønt han jo, hvis han blir valgt, vil være bundet av partiets program.
   Roald Ribe, på andreplass i Oslo, har langt bedre kunnskap og forståelse av barnevernsofrenes problemer og av barneverns-systemets dype defekter.
   Sandberg satt på Stortinget 1997-2017. Han var da medlem av FrP, og satt tidlig i Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité. På et familiepolitisk seminar i FrP uttrykte han likevel en viss uvitenhet om det konkrete innholdet av barnevernets skadeverk mot barn og familier og om forbindelsen med uvederheftig psykologi, trass i at John Alvheim, som også var til stede og som holdt foredrag, lenge hadde vært aktiv for å opplyse almenheten og FrPs medlemmer om hvordan det lå an i barnevernet, og sammen med Carl I. Hagen hadde fått utarbeidet et Dokument 8-forslag til Stortinget.
   Heller ikke senere ser Sandberg ut til å ha fått noen annen interesse for og forståelse av problemene for barn ved fostertilværelse og adopsjon, jf hans nåværende samboers uttalelser, som han ikke har uttrykt modifikasjoner til:
"Bahareh og Per vil stifte familie: – Mest lyst til å adoptere"
Nettavisen, 17 november 2019
"Bahareh Letnes: – Jeg vil bli fostermor"
Dagbladet, 17 november 2019

– –

Liberalistene virker som et svært godt parti å stemme på for barnevernsofre.

*


De to partienes oppfatninger av adopsjon

Ettersom jeg som sakkyndig vitne i en tvangsadopsjonssak tidlig satte meg spesielt inn i adopsjon og de store problemene ved det, er jeg noe reservert mot hva både Liberalistene og Partiet De Kristne skriver om adopsjon i partiprogrammene. Noen vil kanskje tro at adopsjonsspørsmål er en ren bi-ting i sammenheng med barnevernets praksis, men både erfaringer i adoptivfamilier og ikke minst tvangsadopsjonssakene som nå er kommet til
Menneskerettsdomstolen viser noe annet.

Liberalistene har rett ovenfor seksjonen om barnevern et kort punkt om
"Barn og adopsjon:
   Noen barn mangler foreldre eller har foreldre som ikke tar godt nok vare på dem. Adoptivforeldre og fosterforeldre er viktige for å sikre disse barna en oppvekst, og bør prioriteres fremfor bruk av statlige institusjoner der det er mulig.
   Lovverket skal ikke forskjellsbehandle enslige, heterofile, homofile og polygame når det gjelder rett til adopsjon og det å være foreldre. Det kan imidlertid foretas en individuell vurdering av om enkeltpersoner er skikket til foreldreansvar."
   Formuleringene tyder på at Liberalistene tross sine gode formuleringer om barnevern, likevel ikke er kjent med at ikke bare oppvekst som fosterbarn gir store problemer men at det også gjelder for en betydelig andel adoptivbarn. Liberalistenes sentrale tanke her er de voksnes perspektiv: at prospektive adoptivforeldre i forskjelligartede livsforhold ikke skal diskrimineres. De virker ikke oppmerksomme på både at adopsjon volder adoptivforeldre store, uforutsette problemer, og enda viktigere: hva barns interesser tilsier i de mange saker der det burde reises spørsmål om adopsjon i det hele tatt bør foretas. Grupper av adopterte som har tvunget frem åpning av arkivene og som intenst søker tilbake til sine biologiske slektninger, har kommet med stadig klarere tale.
Jf Sverre Kvilhaug:
Barnevernet i Norge – Befringutvalget, siste del her: MH Skånland: Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?, og del 1-3 og 8 her: Agatha Christie's dark understanding of adoption

Partiet De Kristne stiller seg positivt til adopsjon som et alternativ til abort. Med partiets ståsted angående abort, er dette helt forståelig. Det er allikevel tvilsomt om partiet har tatt fullt inn over seg at adopsjon generelt volder store problemer for en betydelig andel både av barn og adoptivforeldre. Dertil kommer at de fleste kvinner nok vil ha sterke følelser mot å nærmest skulle fungere som fødemaskiner (jeg har sett uttrykket brukt av kvinner som har vært utsatt for pågang fra folk som ønsker å adoptere), særlig utover i svangerskapet, med økende individualisert kjærlighet til barnet som skal bli født.


Det var ønskelig om både Liberalistene og Partiet De Kristne arbeidet videre med å sette seg inn i realitetene om adopsjon, slik de har gjort når det gjelder andre aspekter av barnevernsproblemene.***Se også:Marianne Haslev Skånland:
Noen synspunkter om barnevernet og partiene ved valget 2021
MHS's hjemmeside, 3 august 2021

 – :  
Politisk program for barnevern på lokalplan
MHS's hjemmeside, 4 utg 10 mars 2012Partiet De Kristne:

Erik Selle:
Jeg personlig vil aldri svikte alle barnevernsofrene i Norge ved å unnlate å stille PDK-lister ved stortingsvalget 2021
MHS's hjemmeside, 21 oktober 2020

Tom Henriksen:
Foreldrene har ansvaret
MHS's hjemmeside, 8 juni 2020

Marianne Haslev Skånland:
Partiet De Kristne (PDK) har forstått mye om barnevernet
MHS's hjemmeside, 10 august 2019

Merete Nykrem:
Barnevernet – en trussel eller et vern?
Norge IDAG, 5 april 2017

Geir Ove Rønneberg:
Barnevernet må endres
Sunnmørsposten, 8 september 2021
Også
i Dagen 9 september 2021, og i Norge IDAG 12 september 2021.
Liberalistene

har ikke i samme grad uttalt seg i artikler o.l. om barnevernsspørsmål, men har lagt ut videoer spesielt om dette som viser god forståelse, ved tidligere valg. Noe skriftlig finnes på nett:

Barn og liberalisme
Liberalistene, 18 januar 2021

Flere artikler fins på facebook (uten at lesere som meg, som ikke er medlem av facebook, kan komme inn på dem).

Liberalistene Karmøy:
Kortfattet om barnevern
i Liberalistenes kommuneprogram for 2019-2023
Karmøy kommune, uten dato

Liberalistene har knyttet seg til et 'søsterparti' i Tsjekkia. Dette er nyttig for barnevernsofre i Norge, for de tsjekkiske liberalistene har satt seg godt inn i norsk barneverns fremgangsmåter, siden den første velkjente saken om en tsjekkisk mor, Eva Michaláková, som ble fratatt sine to barn i Norge.
Den best orienterte tsjekkiske liberalisten er antagelig Petr Mach, som som medlem av Europaparlamentet hurtig begynte å gjøre en innsats. Relevante artikler:

Liberalistene inngår allianse med tsjekkiske liberalister
Sørfylket.no, 11 februar 2015

Petr Mach, medlem av det Europeiske Parlament:
Kommentar, på tsjekkisk og engelsk, nederst i følgende artikkel:
Some comments to a speech by Norway's former ambassador to the Czech Republic Siri Sletner
at a seminar about Norwegian child protection, 22 October 2018

MHS's hjemmeside, 14 December 2019

Petr Mach, member of the European Parliament:
An open letter to the Norwegian government
European Parliament, not dated, but before 19 October 2015

Referanse til Petr Mach her:
The child protection case in Norway
about the Czech children of Eva Michaláková

MHS's hjemmeside, 19 October 2015


*