*

4 juni 2020
Spørsmål om søksmål må utredes grundig

Av Bjørn Bjøro,
tidligere ansatt i barnevern


• • • •
Artikkelen ble publisert i lokalavisen Samningen den 28 mai 2020.
Den er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

• • • •

Jeg har finlest notatet fra advokat John Christian Elden vedrørende spørsmål om eventuelt erstatningssøksmål fra Samnanger kommune i barnevernsskandalen.

For meg ser det ut til at han har gjort en riktig vurdering at eventuelt søksmål bare blir ut fra en av sakene. Det er viktig å merke seg at han ikke har gått inn i saksdokumentene, men bare basert seg på selve granskingsrapporten. Han poengterer at et videre skritt i behandlingen vil være å gå grundig inn i dokumentene i den ene saken. Det er åpenbart en korrekt vurdering.

Prosessrisikoen vurderer han til 50/50 så langt. En utredning vil vise om det er mindre sjanse for kommunen å vinne fram, eller om det er større sjanse. Det er av denne grunn helt nødvendig å gå grundig til verks før det tas en beslutning om søksmål eller ikke. Det er slik grundig vurdering formannskapet og kommunestyret bør ta standpunkt til først. Jeg vil anta at kr. 300.000 er en ramme for et slikt eventuelt oppdrag. Om det krever det flere timer, bør et anerkjent advokatfirma som vil arbeide for rettsutvikling, ta resten på sin kappe.

Det finnes ingen rettspraksis fra før på området, og listen for at kommunen kan vinne et eventuelt søksmål er høy. Det bør den også være. Men hvor høy, det vet vi ikke.

*

Jeg har selv vært tillitsvalgt på høyt nivå innen barnevern, og jeg er fullt klar over redselen vi ser fra fagforeningen FO. Den redselen vil nok også være i andre fagforeninger. Men så stiller jeg meg spørsmålet: Skal en slik redsel være til hinder hvis handlingene er tilstrekkelig grove og skadepåførende? Der er jeg av dem som mener nei, det skal ikke være til hinder.

Det neste er at kommunen skal ha systemer og har ansvar som arbeidsgiver. Da vil det reise seg spørsmål om arbeidsgiver ble informert av ansatte om hva som faktisk ble gjort.

I en utredning er det viktig ikke bare å se på ansatte. Fylkesnemnda som forvaltningsorgan har et særskilt ansvar og kan i alle fall teoretisk bli gjenstand for vurdering om søksmål. Jeg er fullt klar over at privat part har krav på advokat i nemnda, men statens opplegg er at advokaten bare skal ha betalt for ca. 2,4 ganger det timeantallet vedkommende er i selve nemnda. Advokaten skal altså være forhindret fra å gå grundig inn i saken og avdekke feil i dokumenter m.v. Dette stiller store krav til nemndleder, som ideelt sett burde få fullstendige dokumentlister fra barnevernet for å sikre at viktige dokumenter ikke blir holdt unna. For det skjer. Videre at nemndleder sørger for å få satt av tilstrekkelig antall dager og ha tid til å få avslørt tilfeldige og systematiske feil.

Jeg har selv arbeidet med en sak der kommuneadvokat valgte å holde viktig dokument – som hun hadde medunderskrevet – skjult, oppnådde omsorgsovertakelse, men forsnakket seg i tingretten, som krevde dokumentasjonen. Retten krevde at barnet skulle hjem omgående. Det skulle aldri vært tatt.

Et problem i forhold til å gå etter nemndleder er den systematiske bevisforspillelsen: Det er praksis at når vedtaket er skrevet, destrueres alle notater som viser hva som ble sagt. Og lydopptak finnes ikke. Det gjør det heller ikke i tingretten eller lagmannsretten. Da kan det forklares uriktig uten at det blir fulgt opp og får følger. Det preges dessverre behandlingen av. Jeg er av dem som mener vi står overfor en systematisk rettsusikkerhet. Den svake part er taperen.

Etter min oppfatning bør det på barnevernområdet bli sterkere og klarere ledelse. Videre ryddighet og ærlighet. I tillegg grundig vurdering av konsekvenser, og det hele veien.

Den oppryddingen lille Samnanger kommune har satt i gang kan få store konsekvenser på nasjonalt nivå. Jeg skal ikke forskuttere eventuelt søksmål. Men bare det å få foretatt en grundig vurdering vil ha disiplinerende virkning på landsplan. Det er viktig.


**
Se også


Bjørn Bjøro:
Rapporten om barnevernet bør bli ny nasjonal standard
MHS's hjemmeside, 28 mai 2020

Rapport og artikler om barnevernet i Samnanger
Ved Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, oppdatert 28 mai, 1 juni 2020

Marianne Haslev Skånland:
Hva med den nasjonale granskningen av barnevernssaker?
MHS's hjemmeside, 26 juli 2017

Falstadsenteret:
Etterlyser barnas historier
MHS's hjemmeside, 11 oktober 2018

familien-er-samlet:
6 år som flyktninger, og et lite blikk på Norge
MHS's hjemmeside, 12 november 2019

Jahn Otto Johansen:
Self-righteous Norway
MHS's hjemmeside, 30 april 2016

Sverre Kvilhaug:
Barnevernets livsløgn
BarnasRett, 2003*