*

21 mai 2020
Ytringsfrihet om barnevern, illustrert fra Samnanger

Av Marianne Haslev Skånland
professor emeritus


• • •
En tidligere, kort versjon av deler av artikkelen ble publisert av lokalavisen i Samnanger, Samningen, i nummeret for den 7 mai 2020 (side 6), under tittelen "Ytringsfriheten i Samnanger". En lengre versjon, nokså lik den herværende, er publisert i Norge IDAG den 22 mai 2020, under sammen tittel som her.

Oversettelsene fra engelsk er mine.
MHS
• • •


Fra Samnanger kommune ved Bergen er det kommet en omfattende rapport om 3 barnevernssaker der barna og deres familier er blitt sterkt og langvarig skadet av barnevernets handlinger. Kommunen har bestilt en ordentlig granskning fra advokatene Thea Totland og Geir Kjell Andersland, hvis 70 siders rapport nå er kommet og er meget detaljert og meget klar. En del media har brakt intervjuer og artikler om den, men den trenger å bli enda bedre kjent.

Rapporten og spørsmålet om hva som skulle følge av den ble tatt opp på kommunestyremøte den 30 april i år:
video.

Rapporten er publisert, og lå fra først på kommunens nettsider. Som man kan høre av rådmannens redegjørelse i kommunestyremøtet, ble den trukket tilbake midlertidig, etter klage fra en fostermor og forslag fra Fylkesmannen i Vestland om at man burde være varsom. På møtet ble den vedtatt lagt ut igjen. Familiene er uansett anonymisert i rapporten.

Dernest vllle Fylkesmannen foreta en lovlighetskontroll av publiseringen, og ville igjen ha rapporten fjernet mens det ble gjort. Imidlertid måtte Fylkesmannen først trekke tilbake kravet om midlertidig fjerning, og så kravet om lovlighetskontroll, idet kommuneloven ikke åpner for det:
Legg bort lovlegkontroll om publisering av barnevernsrapport. Episoden illustrerer ganske bra det sterke problemet ofrene for uriktig barnevern i Norge generelt har med å få sannheten om sakene sine frem og få vekket offentligheten til å sette en stopper for barnevernets destruktive fremgangsmåter. Det kan nevnes at Fylkesmannen i Hordaland / Vestland selv er gjenstand for kritikk i rapporten, for ikke å ha stoppet barnevernstiltak som har vært negative for barn.

Annonsering:
Sluttrapport gransking barnevernet
Samnanger kommune, oppdatert 6 mai 2020

Rapporten:
Sluttrapport
Gransking av tre barnevernsaker
Samnanger kommune

Samnanger kommune, 15 april 2020, oppdatert 5 mai 2020

Det dreier seg om et offentlig dokument, publisert i sin helhet, så den skal være tilgjengelig for lesing, kommentar og gjerne republisering. Til det vil den være særs nyttig. Beskrivelsen av barnevernets handlemåte har paralleller i alle deler av landet, dessverre.

*

Samnanger kommune har gjort helt riktig i å vedta å ikke forsøke å holde denne granskningsrapporten om barnevernssaker konfidensiell. De kan finne støtte i dommer om ytringsfrihet fra
Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD). Dommene ligger lett tilgjengelig og lett søkbare på EMDs nettsted Hudoc.

EMD dømmer på basis av
Menneskerettskonvensjonen (EMK). Artikkel 10 i Konvensjonen, om ytringsfrihet, har sentral plass, og har i noen grad en overordnet rolle fordi den bidrar til å sikre at andre menneskerettigheter lar seg gjennomføre og praktisere. EMK er også endelig blitt inkorporert i norsk lov.

Om ytringsfrihet har vi §100 i
grunnloven som bl.a sier: "Alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og folkevalde organ." Begrensninger eksisterer, særlig i forhold til privatliv, men det sies også: "Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte."

Men det er EMD vi må se til om hvordan praksis skal være, som den overordnede domstolen i menneskerettsspørsmål. I flere dommer understreker EMD hvor viktig ytringsfrihet er og hvorfor. Den er 'nødvendig i et demokratisk samfunn' fordi den er nødvendig for å
skape et demokratisk samfunn, en rettsstat for samfunnets medlemmer.

Det er enkeltmenneskene som har menneskerettigheter og må beskyttes mot urett og overgrep, særlig fra eget lands beskyttede myndigheter. Når alle de andre veiene er stengt eller slår feil, står bare ytringsfriheten tilbake som forsvar. Og ytringsfriheten er en rettighet for enkeltmennesker å prøve å verge seg og sine medborgere med, ikke bare for den offisielle pressen.

EMD gjør det også klart at ikke bare har individer og presse rett til å ytre seg om viktige og kontroversielle ting; publikum har også en rett til å motta slik informasjon. Igjen er det nødvendig for den slags samfunn vi vil leve i. Hvordan skulle noen ellers kunne ta affære? Når urett begås, må det gjøres kjent, ellers kan det ikke motvirkes og hindres i å gjenta seg.

I saken
Thorgeir Thorgeirson mot Island, 1992 sier EMDs dom:

"Domstolen minner om at ytringsfriheten utgjør en av de essensielle grunnsteinene for et demokratisk samfunn; under hensyntagen til paragraf 2 av Artikkel 10 gjelder den ikke bare for 'informasjon' eller 'ideer' som blir positivt mottatt eller betraktet som harmløse eller likegyldige, men også for de som fornærmer, sjokkerer eller bekymrer. Ytringsfrihet, som beskyttet i Artikkel 10, er allikevel gjenstand for en rekke unntak, som imidlertid må tolkes smalt, og nødvendigheten av et hvilket som helst unntak må etableres på en overbevisende måte".

Om pressen:
".... påhviler det den ikke desto mindre å spre informasjon og ideer om forhold av offentlig interesse. Ikke bare har den til oppgave å bibringe slik informasjon og slike ideer: publikum har også en rett til å motta dem."

Fra
De Haes og Gijsels mot Belgia, 1997:

"Domstolen gjentar at pressen spiller en essensiell rolle i et demokratisk samfunn. Skjønt den ikke må overskride visse grenser, spesielt vedrørende andres rykte og rettigheter, er dens plikt ikke desto mindre å formidle – i samsvar med dens plikter og ansvar – informasjon og idéer om alle forhold av offentlig interesse, inkludert de som angår rettsapparatets fungering."
......
"Skjønt herr De Haes' og herr Gijsels' kommentarer uten tvil var sterkt kritiske, fremstår de allikevel som rimelige i relasjon til den opphisselse og indignasjon som de tingene vakte som de refererte til i sine artikler. Med hensyn til journalistenes polemiske og til og med aggressive tone, som Domstolen ikke skal ansees å bifalle, må man huske at Artikkel 10 beskytter ikke bare substansen i de idéer og den informasjon som uttrykkes, men også formen de uttrykkes i".

Norge har vært dømt flere ganger for krenkelse av ytringsfriheten, f.eks i saken
Bergens Tidende og andre mot Norge, 2000. Her finner man konklusjonen i §60:

"I lys av ovenstående, finner ikke Domstolen at Dr R's utvilsomme interesse i å beskytte sitt profesjonelle rykte var tilstrekkelig til å oppveie den viktige offentlige interesse for at pressen formidler informasjon om saker som er legitimt offentlig anliggende."

Det er helt riktig, som Samnangers ordfører Frøland og advokat Andersland begge nylig har bekreftet om granskningsrapporten: Hemmelighold er ikke til for å beskytte kommuner eller deres ansatte. Eventuelt skal det beskytte familiene selv.
Men i barnevernssaker er det faktisk åpen informasjon til befolkningen som beskytter barn og familier, ikke all den skjulte informasjonen og desinformasjonen som sirkulerer blant 'barne-etatene'. Det er det disse ekspertene på barn gjør, med sin makt, som må gjøres synlig for folk flest.

*

Også Europarådet og EMD har våknet kraftig i det siste angående europeisk, og ikke minst norsk, barnevern jf
Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern
MHS's hjemmeside, 3 juli 2018

At sakene i Samnanger tross sitt store alvor ikke er alene, ser man av en serie EMD-dommer som har funnet Norge skyldig i alvorlige menneskerettskrenkelser i feilslått barnevern. 7 av dommene er ferske, jf
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, oppdatert per 12 mars 2020

Det er viktig å merke seg at i en av de to nyeste dommene, fra 10 mars 2020, er Norge dømt også for selve omsorgsovertagelsen av to barn, ikke bare for det som senere er skjedd.

Ytterligere over 20 barnevernssaker mot Norge er oppe til behandling i EMD. Det er enestående ved EMD med så mange saker mot et så lite land innenfor et bestemt saksområde. Det er også kommet alvorlige dommer mot andre land for forhold som ligner presis på dem som norsk barnevern praktiserer, jf
Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020
avsnittet 'Også i kjølvannet av Europerådets rapport'.


Norsk barnevern, slett ikke bare i Samnanger, er i et slikt uføre at det bare er ytringsfrihet som har mulighet til å stoppe utilbørlig 'vern' av barn. Norske myndigheter vil ennå ikke ta realitetene til seg, hverken av all informasjonen fra rammede familier eller fra EMD-dommene, men prøver å tie i hjel, bortforklare, formalisere, og stort sett fortsette praksis som før.

Derfor er det bare ytringsfrihet som kan hjelpe. Ofrene for skadelig barnevern, både barn og deres familier, har prøvet å få slike realiteter frem i flere tiår. Endelig er det et flertall politikere i en kommune som går foran og viser hva som foregår, hvem som skal beskyttes, og hvordan. Vi må håpe at andre kommuner skjønner hvor viktig Samnangers innsats er, og følger etter. Åpne granskninger,
ikke utført av barnevernssystemets egne forsvarere, er nødvendige.


**Se også


Ordføreren i Samnanger etter knusende rapport om barnevernet: – Helt nødvendig med åpenhet
Norge IDAG, 15 mai 2020

Kamp om teieplikt og personvern
Samningen, 14 mai 2020

Fylkesmannen vil fjerne barnevernsrapport fra kommunens nettsider
Bergens Tidende, 11 mai 2020

Nektar å fjerna barnevernsrapport Fylkesmannen vil ha vekk
nrk, 13 mai 2020

Geir Kjell Andersland og Thea Totland:
Usaklig kritikk av barnevernsrapport
Agenda Magasin, 19 mai 2020

 – :  
Hvilke insinuasjoner, Eikefjord?
Bergens Tidende, 19 mai 2020

Ordfører Knut Harald Frøland:
– om rapporten
For Samningar: Ope politisk forum, på facebook, 8 mai 2020

Knusande rapport mot barnevernet: "Ett barn er fullstendig fratatt sin barndom"
nrk, 24 april 2020

Begynte å skada seg etter overgrep og tvang
Samningen, 30 april 2020

Var syv år da barnevernet frarøvet henne barndommen
tv2, 10 mai 2020

Barnevernet tok barna uten grunn: – Jeg mistet hele oppveksten deres
nrk, 1 mai 2020

Viste mistillit til barnevernet med fakkeltog
nrk, 12 februar 2013

Marianne Haslev Skånland:
Samnanger med fantastisk innsats mot overgrep fra barnevernet
MHS's hjemmeside, 4 september 2019

Elden åpner for å saksøke barnevernansatte etter skandale
tv2, 20 mai 2020

Chris Reimers:
Landmark Report Exposes the Realities of Norwegian Child Protection
Wings of the Wind, 10 May 2020

Bjørn Bjøro:
Rapporten om barnevernet bør bli ny nasjonal standard
Samningen, 14 mai 2020

 – :  
De to EMD-dommene fra 10. mars 2020
MHS's hjemmeside, 16 mars 2020

Marius Reikerås:
En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge den 10 mars 2020
MHS's hjemmeside, 23 mars 2020


*

Fellende dommer mot Norge fra EMD i barnevernssaker:

(Merlita og Terje)
Pedersen and others v. Norway
European Court of Human Rights, 10 March 2020

(Dan)
Hernehult v. Norway
European Court of Human Rights, 10 March 2020

(Mariya)
Abdi Ibrahim v. Norway
European Court of Human Rights, 17 December 2019

A.S. v. Norway
European Court of Human Rights, 17 December 2019

K.O. and V.M. v. Norway (Ken Olsen and Vibeke Morrissey)
European Court of Human Rights, 19 November 2019

Grand Chamber judgment (key case):
(Trude)
Strand Lobben and others v. Norway
European Court of Human Rights, 10 September 2019

Grand Chamber hearing:
Strand Lobben and Others v. Norway (no. 37283/13)
European Court of Human Rights, 17 October 2018

(Blondina)
Jansen v. Norway
European Court of Human Rights, 6 September 2018

(Adele)
Johansen v. Norway
European Court of Human Rights, 27 June 1996

*