*

16 mars 2020De to EMD-dommene fra 10. mars 2020

Av Bjørn BjøroJeg har tidligere arbeidet nesten 10 år i det tunge byomfattende barnevernet i Oslo, og har deretter på fritiden hjulpet til i noen saker.

Jeg har lest de to dommene fra EMD. Den ene, den om tvangsadopsjon:

Case of Pedersen and others v. Norway
European Court of Human Rights, Strasbourg, 10 March 2020

inneholder meget sterk kritikk av Høyesterett, som i motsetning til lagmannsretten gikk inn for tvangsadopsjon. EMD, som norsk rett må bøye seg for, slår fast at det var feil. De kritiserer at foreldrene, av barnevernet og ved deres hjelp fra fylkesnemnd og domstoler, ble hindret i annen kontakt med barnet enn det helt minimale. Nå håper foreldrene å bli bedre kjent med sitt barn. Denne dommen følger hva EMD sa i storkammerdommen 10. september i den såkalte Strand-Lobben saken.

Den andre dommen har enda større prinsipiell interesse:

Case of Hernehult v. Norway
European Court of Human Rights, Strasbourg, 10 March 2020

Barnevernet mente at et barn, som hadde sykdom, ikke var sykt, anklaget foreldrene og tok barnet. Så viste det seg senere at barnet hadde alvorlig sykdom, og den alvorlige sykdommen i tillegg til omsorgen barnet trengte fra sine foreldre var hovedgrunnen til at barnevernet returnerte barnet til foreldrene. At barnevern synser på område der de mangler kvalifikasjon og anklager foreldre skjer dessverre altfor ofte og med til dels store konsekvenser.

Essensen i EMD-dommen er at barnevernet i samme slengen tok de to yngre barn. Som ikke hadde sykdom eller hadde særskilte utfordringer hos sine foreldre. Og videre at barnevernet hadde fått støtte fra fylkesnemnd og rettsvesenet. Her slår EMD hardt ned, konstaterer at barnevernet aldri skulle tatt over omsorgen for disse to barna. Dommen har stor prinsipiell interesse, fordi det er altfor ofte at barnevern legger opp til og får medhold i å ta flere barn når de mener det er problem knyttet til kun ett eller noen av barna i en søskenflokk.

Generelt slår EMD ned også på norsk praksis med samvær, hvor praksis har utviklet seg over 20-30 år til å bli mer restriktivt og svært ofte til 2-6 samvær i året. EMD har kritisert før, men det er ikke blitt hensyntatt. Nå slår EMD hardt ned. Man skulle tro at det var barnefaglige grunner for å legge seg generelt på lavt samværsnivå, og regjeringen bestilte en rapport fra OsloMet. Rapporten slår fast at norsk praksis mangler enhver barnefaglig begrunnelse. Praksis, som nå må korrigeres, har utvilsomt vært skadelig for mange barn og har vært til hinder for at barn skulle komme tilbake til sine biologiske foreldre. Begrunnelsene fra barnevern, fylkesnemnd og domstoler har vært preget av kopi og lim inn.

EMD har sett seg lei på norsk praksis, og hva jeg vil kalle lav reell faglighet. Stormløpet mot Norge har, så langt jeg kan se, så vidt begynt. Motstanden fra Regjeringsadvokaten og forsøk på bortforklaringer og tåkelegging fra sentrale myndigheter og myndighetspersoner, inkludert direktøren for barneverndirektoratet, gjør at Norge hisser på seg resten av Europa.

Etter min oppfatning er det på tide at Regjeringen og helt ned til den enkelte barnevernkonsulent legger til side foreldede oppfatninger og jobber grundig med god ledelse, setter familienes interesser høyt, og yter god hjelp til barn uten å konstruere motsetninger til biologisk familie og deres nettverk. Mange saker er vanskelige, og de krever ryddighet, forstand, medmenneskelighet, og ikke minst gode analyser av hva inngripen, ikke inngripen osv. har av betydning også på lang sikt.


**
Se også


Jan Simonsen:
Måtte sitte i salen
MHS's hjemmeside, 3 desember 2015

familien-er-samlet:
Det tragikomiske barnevernsparadokset
MHS's hjemmeside, 30 mars 2017

Marius Reikerås:
Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
MHS's hjemmeside, 11 mars 2020

Marianne Haslev Skånland:
Hvorfor tar barnevernet noen barn i en søskenflokk men ikke alle?
MHS's hjemmeside, 18 oktober 2015

 – :  
Fem / Syv norske barnevernssaker til menneskerettighetsdomstolen
og en regjeringsadvokat uten gangsyn

MHS's hjemmeside, 25 september 2016 / 3 november 2016

 – :  Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020

Angriper barnevernet
Storoffensiv mot Norge: Menneskerettsdomstolen skal granske sju norske barnevernsaker

Dagbladet, 29 september 2014

Arnfinn Wiksaas:
Statlige overgrep
MHS's hjemmeside, 21 januar 2017

Suranya Aiyar:
Familie må kommer først
MHS's hjemmeside, 15 februar 2013
*