*

29 mai 2021
Oversendelsesbrev
til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget vedrørende forslag til ny barnevernlov

Av Venil Katharina Thiis og Gro Hillestad Thune


• • • •  
Brevet ble 5 mai 2021 sendt til stortingskomitéen. Det er gjengitt her med velvillig tillatelse gitt av advokat Venil Katharina Thiis.
• • • •
Til:
Familie- og kulturkomiteen i Stortinget v/leder Kristin Ørmen Johnsen
Kopi: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Fra:
Gro Hillestad Thune. Menneskerettsjurist.
Venil Katharina Thiis. Advokat.


Dato: 5. mai 2021


Stortinget må ta ansvar for at en ny barnevernlov sikrer barn og barnefamilier forsvarlig rettsvern og bidrar til at ansatte i barnevernet og politiet etterlever de forpliktelser Menneskerettighetsloven av 1999 pålegger dem

Vi viser til to tidligere oversendelser hvor en gruppe fagpersoner med omfattende praktisk erfaring oppfordret Familie- og kulturkomiteen til å utsette behandlingen av regjeringens forslag til ny barnevernlov (Prop.133L). Gruppen ba om et møte for å utdype vårt syn på lovforslaget og begrunne hvorfor det vil være uforsvarlig av Stortinget å vedta en ny barnevernlov i det tempo man nå har lagt opp til.

På bakgrunn av den alvorlige krisesituasjon norsk barnevern for tiden befinner seg i, tillater vi oss å gjenta og forsterke vår advarsel. Som landets øverste organ har Stortinget et særlig ansvar for å etablere lovgivning som sikrer et rettslig vern mot uforsvarlig statlig eller kommunal maktbruk, også om myndighetenes hensikt er god.

Strømmen av klager til Menneskerettsdomstolen samt det store antall dommer hvor konklusjonen er at medarbeidere i barnevernet har handlet i strid med menneskerettighetene, og det faktum at disse handlingene ikke er korrigert i det norske klage- og domstolsapparatet, bør ses på som et alvorlig varsel. Det handler ikke om å bli sett i kortene i form av et utenfra-blikk. De regler og den domspraksis som håndheves i Strasbourg, er gjeldende rett i Norge, og med prioritet foran samtlige bestemmelser i barnevernloven. De skal etterleves av alle barneverntjenester, klage- og kontrollinstanser og domstolene.

Når Stortinget nå har fått seg forelagt utkast til en ny og modernisert barnevernlov, bør det være en selvsagt oppgave å foreta en grundig vurdering av om loven gir tilstrekkelig trygge juridiske rammer rundt de tvangsinngrep og den myndighetsutøvelse barnevernet utsetter barn, foreldre og andre familiemedlemmer for.

Vårt svar på dette spørsmålet er et klart Nei og for å underbygge dette vedlegges et notat
(1) fra advokat Venil Katharina Thiis som peker på de fundamentale rettssikkerhetsproblemene som preger dagens barnevern, problemer som lovforslaget ikke bidrar til å løse, men snarere synes å forsterke.

Stortinget kan ikke lenger lukke øynene for at et stort antall barn i dag rammes av uforsvarlig tvangsbruk fra ansatte i det offentlige apparat som er etablert for å hjelpe dem. Vi har en virkelighet hvor barnevernet med bistand fra politi tar barn ut av sine hjem ved akuttvedtak. Dette kan gjelde barn i alle aldre fra nyfødte til tenåringer. Barn under 15 år i en slik situasjon har ikke rett til egen advokat. Slike vedtak fattes av kommunale barnevernledere og blir ikke kvalitetssikret før gjennomføring. Loven vil ikke endre dette på noen annen måte enn at kretsen av personer som alene kan fatte slike vedtak utvides til også å gjelde stedfortredende barnevernleder.

Statsråden har selv innrømmet at tvangshjemlene i loven ikke er endret. Det gir inntrykk av at han ikke helt forstår at det nettopp er utformingen av disse som ikke har hindret, men tvert imot har åpnet for den åpenbare utglidning i retning av ubegrunnet, skremmende og helseskadelig offentlig maktbruk mot barn. Det som også kan registreres i et utall av konkrete barnevernssaker, er barnevernansattes neglisjering av barnas rett til respekt for sitt familieliv, ikke bare med foreldre men også med søsken, besteforeldre og andre slektninger.

Det er ingen overdrivelse å beskrive situasjonen i norsk barnevern som en alvorlig krise, som også er blitt en stor belastning for Norge som ønsker å fremstå som en forkjemper for menneskerettighetene internasjonalt.

Dette er selvsagt ikke ukjent for våre folkevalgte. Vi forventer derfor at Stortinget nå ikke forhaster og vedtar en ny barnevernlov som med sikkerhet vil bety at stadig flere barn og voksne over hele landet blir påført store unødvendige belastninger og stadig flere vil kvie seg for å gå til myndighetene for å be om hjelp.

Det som nå trengs er en konstruktiv, respektfull og upolitisk debatt om hvilke endringer som må til for at vi her i landet skal få snudd utviklingen mot et barnevern hvor profesjonalitet inkluderer medmenneskelighet og evnen til å behandle andre med respekt.

Vi oppfordrer et samlet Stortinget til å kjenne sin besøkelsestid.


*

(1)
Venil Katharina Thiis:
Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov

MHS's hjemmeside, 29 mai 2021**

Se også


Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, sist oppdatert 22 desember 2020

Anita Skippervik:
Systematiske lovbrudd kan ikke omdefineres som unntaksvise enkeltsaker
MHS's hjemmeside, 24 juli 2020

 – :  
Nemndene står for 91% menneskerettsbrudd om samvær uten at staten vil reparere de
MHS's hjemmeside, 26 januar 2021

Øistein Schjønsby:
Barnevern – hva nå?
MHS's hjemmeside, 14 mars 2020

Marius Reikerås:
Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
MHS's hjemmeside, 11 mars 2020

 – :  
Inngrep i menneskerettene, ikke "tiltak"
MHS's hjemmeside, 21 desember 2020

John Alvheim:
Barnevernet undergraver tilliten til barnevernet
BarnasRett, 22 november 2003

Jan Simonsen:
Appell ved demonstrasjonen mot barnevernet, på Eidsvolds plass foran Stortinget den 28 mai 2016 (Første del)
MHS's hjemmeside, 20 septemer 2017

Marianne Haslev Skånland:
Ytringsfrihet i barnevernssaker
Appellved demonstrasjonen i Oslo 16 april 2016

MHS's hjemmeside, 16 april 2016

 – :  
Barnevernet – hva må skje nå?
Appell holdt på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo 11 juni 2016

MHS's hjemmeside, 11 juni 2016

*