*11 mai 2017

Geir Fauchald:
Tale om barnevern på FrP's landsmøte 6 mai 2017• • •
Geir Fauchald er nestleder i Østre Toten Fremskrittsparti og partiets gruppeleder i kommunestyret.

Denne talen er fra FrP's landsmøte lørdag den 6 mai 2017. Den muntlige versjonen som ble fremført, er noe kortere enn det skriftlige, originale manuset, grunnet begrensninger i taletid på landsmøtet.

Originalen er trykket her med forfatterens vennlige tillatelse.
• • •Geir Fauchald tale lørdag FRP´s Landsmøte 2017
Fremskrittspartiet, 6 mai 2017

*


Skriftlig versjon:


Dirigent og landsmøte! Jeg skal prate om barnevern.

Vet dere at det er en bekymring at små barn har ufrivillig vannlating!
• Trass og mangel på frykt er også en bekymring.
• Barnevernet mener at til og med hodepine og det å være tilpasningsdyktig
er en bekymring.
• Bufdir anslår at 35 % av barna mellom 0-6 år lever med utrygg tilknytning.
Det er ca 157.000 barn det.

Risikofaktorene er blant annet dårlig økonomi, ressurssvakt miljø, lav
sosial status, fysiske og psykiske belastninger, og å være enslig
forsørger.

Modellkommuneforsøket starta i 2007 for å fange opp, og følge opp barn som
lever med rus, alkohol, vold og seksuelle overgrep. Etter 7 år ble forsøket
evaluert, det førte til at omsorgsovertakelsene økte med 52 %. Antall
akuttplasseringer økte med 70 %.

De fleste kommunene har nå eget program for å avdekke risikoutsatte
barn. MEN, når ble det en risiko å være enslig forsørger, være fattig
eller å ha snevert nettverk? Det er kun 4,9 % av omsorgsovertakelsene
som er tilknytta grov omsorgssvikt. Den største årsaken er manglende
foreldreferdigheter – et begrep som er umulig å kvalitetssikre med
fasit og beviser.

Grov omsorgssvikt er hjemlet i Straffeloven. Altfor mange tror at når
barnevernet har tatt barn ut av hjemmet så er det en grunn til det.
Men: Hvor mange av foreldrene som har mistet omsorgen er siktet,
etterforsket og dømt for omsorgssvikt?

Fagfolk, deriblant 20 sakkyndige barnevernpsykologer, ønsker at
politikerne skal diskutere en total endring av barnevernet. Årsaken er
manglende kvalitet i et system som ikke fungerer. Det er
vi som er
politikere og det er vårt ansvar å skape et system som fungerer – både
for barn som trenger hjelp, og for å hindre unødvendige
omsorgsovertakelser.

Og, vi må sørge for at barn som urettmessig er bortplassert kommer hjem!

Barnevernet gjør mye bra, men like fullt har de stort forbedringspotensiale.
Foreningen Familie i barnevern erfarer i nesten samtlige kommuner både
manglende rapporter og referater, manglende partsrettigheter,
akuttplasseringer uten vedtak, brudd på tidsfrister og taushetsplikt,
usannheter, påståtte diagnoser, ulovlig innhenting av opplysninger,
utvidete undersøkelser uten gyldig grunn, overprøving av vedtak og
dom, og unnlatelse av tilbakeføring til biologiske foreldre. De har
lydopptak av teamleder som sier «vi kjenner til loven, men den følger
ikke vi». De har lydopptak av en rådmann som sier at «grunnen til
kraftig økning i omsorgsovertakelser er at det er billigere for
kommunen å overta omsorgen enn det er å iverksette langvarige tiltak».

Trenger vi et eget vern mot barnevernet? Det trengs i hvert fall
radikal endring både når det gjelder loven, utførelsen av makt, og
kvalitetssikring. Dagens nyhetsbilde er preget av hets, sjikane og
trusler mot barnevernansatte. Det skal være nulltoleranse for slik
opptreden, men er det ingen som spør hvorfor det har blitt slik? Et
eksempel er Land barnevern som har lovbrudd i 85 % av sakene sine. Er
det rart folk blir frustrert hvis dette er vanlig kost i møte med en
kommunal tjeneste?

Det følger ingen konsekvenser for barnevernansatte ved å bryte loven.
Det er stadig flere som ønsker å kvalitetssikre barnevernet med
sertifisering av de ansatte. En autorisasjon de kan miste ved
alvorlige lovbrudd.

Fagfolk har sendt bekymringsmelding til regjeringen. Flere saker har
havnet i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Over 20 land har
protestert, og flere foretak boikotter norske produkter på grunn av
norsk barnevern, men ingen ting skjer!

Jeg ber om Landsmøtets tilslutning til å ta fatt i utfordringene og
være en aktiv pådriver til varig endring innen barnevernet – for
familier flest."


**


Se også:

Åge Simonsen:
Barnevernets metoder, 1996 / 2006
Åse Hellesnes Rødøy:
To møter med norsk barnevern, 2003 / 2017
Merete Nykrem:
Barnevernet – en trussel eller et vern?, april 2017
Marianne Haslev Skånland: Svindelen om barn som kidnappes fra Norge, juni - juli 2014
mater familias et al:
KIB stiftet 23. mars 2017, mai 2017
familien-er-samlet:
3 år borte fra Norge, juni 2016
familien-er-samlet:
Fylkesmannen, Fylkeslegen og Helsetilsynet, mars - april 2017
Else Sommer:
Om fosterbørn, 2008 / 2013
Jan Simonsen: Måtte sitte i salen, desember 2015
Nils Morten Udgaard:
Norge og det "sivile samfunn", november 2016
Marianne Haslev Skånland:
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?


 
*