*

12 mars 2023
 
 
 
 
Reindrift og barnevern
 
Av Ole Henriksen
Langnes, Senja kommune
 

 
• • •
Artikkelen ble publisert i Folkebladet den 9 mars 2023.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • •
 
 

Når det gjelder brudd på menneskerettigheter så har de fleste land svin på skogen, og ikke minst Norge. Storting eller Regjering, eller begge styrings enhetene, tillater at andre etater kan rase frem med en så stor fart at de ikke ser skogen på grunn av trær. Vi har lover og regler i dette landet, verken Storting eller Regjering kan gi tillatelse til etater å bryte loven, verken innenfor kraftutbygging eller en etat som heter barnevern.
 
Det er ikke tvil om at Høyesteretts avgjørelse i saken om reinbeiterettigheter på Fosen-halvøya var riktig.(1) Så hvorfor tillater Regjeringen at Europas største vindkraftpark skal bygges i et område der reindriftsutøverne har hevdvunnet beiterettigheter. Dette uten at det er forhandlet om erstatning for tap av beitegrunnlag? Det vi nå kan risikere er en ny samehets, på grunn av at udugelige politikere og byråkrater tillater selvtekt på andres rettigheter.
 
 
Forskjellen i verdi og hva den kan føre med seg
 
Forskjellen på verdien i kroner og ører på reindrifta og vindkraftparken er som gråstein og gull. Når kostnadene med vindkraftparken utgjør tre millioner kroner for hver rein, så vet vi hvem som er taperne, og vi vet hvem som blir betalere om parken skal rives. Staten, det er vi (tror vi). Det er folkets skattepenger som må brukes for å rette opp statens offentlige selvtekt, det er folket som får økte kraftpriser om alt skal tilbakeføres til det som det engang var. Det er på dette grunnlaget at det kan oppstå samehets.
 
Nå er det ikke bare reindriftsnæringen som har måttet vike for samfunnsutbygging. Det er mange jordeiere som har måttet godta at deres eiendommer, eller deler av eiendommene, er blitt ekspropriert, på grunn av at samfunnsinteresser har fått forrang. Det samme er det med beiterettigheter for bufe. Til dette vil jeg trekke frem Mauken-Blåtind-skjønnet der bønder med beitedyr fikk erstatning for tap av beiterettigheter på grunn av forsvarets utbygging av et stort skytefelt. Saken ble avgjort i Senja tingrett, der blant annet undertegnede var meddommer. Det var mange grunneiere som var berørt, men ingen anket tingrettens avgjørelse. Det går bra å ordne opp i uenigheter uten at departement skal bli beleiret av demonstranter.
 
Jeg er ikke tilhenger av at en nasjon eller et samfunn skal bryte menneskerettigheter, verken på det ene eller det andre området. I Norge har vi et lovverk som skal beskytte landets innbyggere, men det er langtfra at anvendelsen av lovverket blir brukt riktig. Til det avdekkes det alt for mange justismord.
 
Norge har nå over 15 dommer mot seg ifra Den Europeiske Menneskerettsdomstol, «EMD», for brudd på menneskerettigheter i barnevernsaker. Der Norge blir dømt for å ikke å ha fulgt lov om barnevern, våre egne lover. Dette skjer uten at verken Storting eller Regjering reagerer.  Selv et fagmiljø som regjeringsadvokatene forsvarer Norges lovbrudd i barnevernsaker.(jf 2)
 
 
Ulike norske menneskerettsbrudd
 
Setter vi opp to sider av brudd på menneskerettigheter mot hverandre: saken der reindriftsnæringen på Fosen-halvøya har mistet deler av sine beiterettigheter og hvor mange som er involvert, så kan det ikke sammenlignes med alle bruddene på menneskerettigheter som skjer i Norske domsavgjørelser i barnevernsaker. Det er ikke bare EMD som har vist til feile avgjørelser av domstoler, barnevern og fylkesnemnder, det har fremkommet i TV-dokumentarer og ikke minst i det digitale nettverket.
 
Mot det norske barnevernet har det vært mange demonstrasjoner, både i Norge og utenfor landets grenser. Fra media, «den fjerde statsmakt», har slike demonstrasjoner vært forbigått i stillhet, stort sett. Våre myndigheter har for det meste tilsluttet seg barnevernets stjerneadvokater som mener at store deler av den norske befolkning er så imbesile at de ikke er i stand til å ta vare på eget avkom.
 
Ser en på avgjørelser i EMD så er det nok andre som bør få benevnelsen imbesil. Vi som har vært demonstranter mot barnevernet har aldri gått til de ytterligheter at vi har trengt oss inn i et departement, selv om vår sak i folketall og lovbrudd omfatter mye mer som reindriftsnæringen på Fosna-halvøya. Vi har heller ikke hatt hjelp fra yrkesdemonstranter fra Sverge. Når ikke Norge er lydhør for dommene fra EMD så må det være noen politikere som kan manne seg opp og be regjeringsadvokaten om å se seg om etter et annet arbeid.
 
 
**
 

 
Fotnoter
 
(1)
Fosen-saken
Wikipedia, sist oppdatert 9 mars 2023
 
Fosen-utbyggingen og reindrift
Fosen Vind, udatert men tidligst 2022
 
Det samiske miljøet
Åfjord kommune, udatert
 
(2)
Marius Reikerås: Se nøye på bildet
Marius Reikerås, på facebook, 19 februar 2023

 
*
 
 
 
Se også
 
 
Bondetampen – Sundt bondevett
Ole Henriksens nettsted
 
Ole Henriksen:
Barnevernet og EMD
MHS's hjemmeside, 11 januar 2020
 
Hvorfor blir vi beskyldt for trusler og trakassering?
MHS's hjemmeside, 19 januar 2020
 
 – :   Barna som skapte regjeringskrise
MHS's hjemmeside, 31 januar 2020

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, siste oppdatering 27 mars 2022
 
Åse Hellenes Rødøy:
To møter med norsk barnevern
MHS's hjemmeside, oktober 2003 / 6 april 2017 
 
Hilde Charlotte Sjølett:
Når systemet svikter, kollapser barnas rettsvern. Hva med å åpne noen dører?
MHS's hjemmeside, 17 februar 2020
http://www.mhskanland.net/page2/page471/page471.html
 
Marigona Jahaj:
Utviklingen i barnevernssaker er skremmende
MHS's hjemmeside, 17 februar 2020
 
Marianne Haslev Skånland:
Hvem skal betale for barnevernets omsorgsovertakelser – kommune eller stat?
MHS's hjemmeside, 5 februar 2021

familien-er-samlet:
Hva er galt med barnevernet?
MHS's hjemmeside, 31 desember 2017

Olav Bergo:
Ingen nyhet at barnevernet svikter
MHS's hjemmeside, 3 juli 2020


*