*

18 august 2021
Finnes det en reell politisk vilje til å gjøre noe for å beskytte barn i Norge?

Av Rikke Ekeberg,
Styremedlem i foreningen Fokus på Barnevernet, Nordre Land


• • • •
Artikkelen ble publisert som leserbrev i Oppland Arbeiderblad den 15 august 2021.
Den er trykket her med forfatterens velvillige samtykke.
• • • •Fokus på Barnevernet er en organisasjon som arbeider for at rett barn skal få rett hjelp til rett tid. Vi, og flere med oss, ønsker å vite hva dere politikere vil gjøre med misforholdene (grunnløse omsorgsovertakelser, manglende rettssikkerhet, mm) som barnevernet, og også domstolene, skaper rundt i dette landet.

Bekymringsmeldinger om barnevernet

Bekymringsmeldinger om barnevernet er sendt dere fra mange fagfolk. Artikler om ukulturen som bedrives, er publisert i flere aviser og tidsskrifter. Flere dommer har blitt felt mot Norge fra EMD, og enda flere saker ligger på vent.

Finnes det en reell politisk vilje til å gjøre noe for å beskytte barn i Norge mot uriktig inngripen fra barnevernet? Og konkret hvordan vil dere gjøre dette
dersom viljen finnes?

At det finnes noen få barn som trenger beskyttelse fra egen familie vet vi, og disse skal også ivaretas, men de utgjør bare en liten prosentandel av alle barn som fjernes fra sine foreldre.

Langt flere barn og familier skades og traumatiseres av instansene som skulle ha beskyttet og ivaretatt dem. Er det villet politikk at stadig flere skal inn i denne gruppen?

Pengebruken

"Follow the money" er en strategi som ofte kaster lys over tingenes tilstand. Hvorfor blir ikke det gjort når det gjelder barnevernet? Vi vet det finnes politikere som har etterspurt en oversikt over pengebruk innenfor barnevernet, uten at de har fått innsyn i dette.

Hvordan kan det ha seg at manglende innsyn ikke får store varseltrekanter til å sprette opp? Hvor finnes dokumentasjon på hvorvidt penger som er øremerket å skulle komme fosterbarn og barn på institusjoner til gode, faktisk gjør det?

Og nei, å bare ha offentlige institusjoner sikrer ikke at pengene kommer barna til gode. Det eneste det sikrer er at pengene ikke kan spores ut av landet. Hvorfor anser dere politikere at det er bedre økonomi, både monetært og humanitært, å utøke barnevernsindustrien, framfor langt lavere kostnader på alle plan for eventuelle hjelpetiltak i barnas egne hjem?

Bekymringsmeldinger til barnevernet og fabrikkerte saker

Barnevernet etterlyser jevnlig flere bekymringsmeldinger fra flere instanser. Hvorfor gjør de det? På hvilket handlingsgrunnlag foretas vedtak og omsorgsovertakelser av barnevernet? I etterkant av Bjugn-saken fantes det en sunn skepsis mot fabrikkerte saker. Er dette på retur? Det kan synes slik ut ifra mange av dagens barnevernssaker. Går man tilbake i historien fulgte hekseprosessene liknende oppskrift, og skal vi være brutalt ærlige kan samme prosedyrer gjenkjennes i hvordan barnevernet opererer med hjelp av skole, barnehager, helsevesen og hjelpeinstanser nå. Det samme kan for øvrig også kjennes igjen blant andre offentlige etater.

Vil politikerne skaffe seg etterprøvbar dokumentasjon?

Hvor er den politiske viljen og evnen til å disponere våre felles ressurser etterrettelig og til beste for egen befolkning? Vi har til gode å se etterprøvbar dokumentasjon på hvordan barns liv, helse, hverdag og framtid har blitt målbart bedre av å fjernes fra egen familie og flyttes over i offentlig omsorg. Det er derimot godt dokumentert at barn blir påført skader av å bli omsorgsovertatt av det offentlige. Vi har også til gode å se dokumentert at de samme barnas liv, helse, hverdag og framtid ikke kunne ha blitt forbedret for en lavere kostnad i barnas egne familier med relevant støtte.

Den dokumentasjon vi etterlyser er høyst relevant for de politikere som skal sitte med ansvaret for denne og andre etaters trygging av barns framtid i Norge. For å være praktiske vil, i første omgang, en oversikt for de barn som er fjernet fra egne hjem, men ikke på grunn av rus, vold eller tung psykiatri, være bra å få fram. Da får vi en oversikt over anslagsvis 85 prosent av barna som det offentlige har overtatt omsorgen for. Vi våger påstanden: her er det mye å spare. Både i offentlig bruk av penger, og ikke minst i menneskelig lidelse.

Vi gjentar derfor vårt innledende spørsmål. Finnes det en reell politisk vilje til å gjøre noe for å beskytte barn i Norge?


**
Se også


Jane-Mette Kile:
Lytt til historiene
MHS's hjemmeside, 8 juni 2019

Tonje Omdahl:
Det er ikke forsvarlig at barnevernet misbruker makten sin og setter inn politiet mot forsvarsløse barn
MHS's hjemmeside, 11 juni 2021

Johannes Idsø:
Barnevern og maktmisbruk
MHS's hjemmeside, 16 mars 2019

Venil Katharina Thiis:
Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov

MHS's hjemmeside, 29 mai 2021

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, sist oppdatert 1 juli 2021

Olav Terje Bergo:
Sannhet og løgn om barnevernet
MHS's hjemmeside, 9 februar 2021

 – :  
Ny barnevernslov og de politiske partiene
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021

 – :  
Trollet og trollsplinten
MHS's hjemmeside, 22 desember 2020 / 6 januar 2021

familien-er-samlet:
Hvorfor klarer ikke politikerne å stoppe og reversere barnevernskrisen?
MHS's hjemmeside, 4 oktober 2018

 – :  
Så har vi feiret jul igjen her i "Ytre Mongolia"
MHS's hjemmeside, 1 januar 2020

 – :  Flukt, eksil og sjanser
MHS's hjemmeside, 11 november 2020

Marianne Haslev Skånland:
Bravo for en retoriker som karakteriserer det å nekte å gå inn i enkeltsaker
MHS's hjemmeside, 3 september 2017

 – :  
Noen synspunkter om barnevernet og partiene ved valget 2021
MHS's hjemmeside, 3 august / 13 august 2021

 – :  
Nei, Bjugn-saken skal ikke først og fremst legges død
MHS's hjemmeside, 10 juni 2006
*