*

13 september 2023
 
 
 
 
Enstemmige dommer fra Strasbourg feller Norge i 9 barnevernssaker
 
Av Marianne Haslev Skånland
 
 
 
Dommene den 12 september 2023 fra Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i 9 barnevernssaker mot Norge var enstemmige, og alle fant den norske stat skyldig i krenkelse av mennekerettighetene.
 
6 saker er behandlet i én dom (fordi sakene ligner hverandre på vesentlige punkter), 2 saker i den andre dommen. Den tredje dreier seg kun om én sak:
 
K.F. and others v. Norway
European Court of Human Rights, 12 September 2023
   K.F.  (Norwegian) and A.F. (Moroccan) v. Norway
   S.E.  (Norwegian), T.E. (Norwegian), child (Norwegian)
   M.A.  (Norwegian) and M.A. (Norwegian)
   G.B.  (Norwegian)
   G.G.  (Norwegian)
   L.S.  (Norwegian)  O.V. (Norwegian)
 
D.R. and others v. Norway
European Court of Human Rights, 12 September 2023
   D.R. (Bosnia and Herzegovina)
   D.J. (Norway) P.J. (Norway)
 
S.S. and J.H. v. Norway
European Court of Human Rights, 12 September 2023
 
Jeg har satt inn dommene i listen over Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker som nr 16 – 24.
 
 
Dommene er kortfattet. Det er mulig og på sin plass fordi de viser til tidligere dommer der Norge er dømt for samme/parallelle forhold. Det er naturligvis graverende at Norge ikke har rettet seg etter de tidligere dommene.

Blant annet burde våre myndigheter, direkte etter Strand Lobben-dommen fra EMDs Storkammer i 2019 (nr 3
i listen), ha trukket sin motstand mot svært mange av de andre klagene som var under behandling i Strasbourg, og ha gått direkte til familiene og tilbudt at man kunne forsøke det av reparasjon som var mulig å prøve av de skadede familiebåndene mellom barna og deres familier. For ikke å snakke om at myndighetene burde gjort dette etter de neste 5 dommene i Strasbourg; da var EMD's resonnementer fullstendig klare for enhver som kan tenke og har noen som helst erfaring med realiteten i barnevernssakene. At staten har unnlatt dette viser ikke bare uforstand om lidelsen den norske stats barnevern og rettsapparat har påført familier de sprenger, det viser hensikt – den hensikt å feie biologisk baserte følelser til side og konstruere en annen type familier (jf Vurderingen av det biologiske prinsipp i Raundalen-utvalgets innstilling NOU 2012-5 og i presentasjonen av den).
 
Om norsk barnevern og norske myndigheter fra den første dommen mot sin barnevernspraksis fra EMD i 1996 og videre på stivnakket vis har fortsatt å handle som før, uten å vøre EMDs belæring og uten å lære noe av EMD's dommer, så ser EMD på sin side etter storkammer-behandlingen av Strand Lobben-saken i 2019 ut til å ha forstått adskillig av hvor ubekreftet og uholdbar mye av den norske stats argumentasjon i disse sakene er, og at norske myndigheter ikke har fulgt opp tidligere dommer mot eget land. Jeg oppfatter at det er noe slikt som ligger i domsuttalelser med uttrykk som "Domstolen er ikke overbevist om ..." (oversettelsen fra engelsk er min, MHS):
   "Særlig viste handlemåten brukt ved den endelige godkjenningen av bortadopteringen av søkernes barn og grunnene angitt for avgjørelsene fattet i den prosessen, at det (i) ble lagt utilstrekkelig vekt på formålet at omsorgsovertagelse skal være midlertidig og at en familie utsatt for det skal gjenforenes, og (ii) ble vist utilstrekkelig aktelse for den positive plikt til å ta skritt for å bevare familiebåndene så langt som mulig (jf også Strand Lobben og Andre, sitert ovenfor, §220; Pedersen og Andre, sitert ovenfor, §71; og M.L. mot Norge, sitert ovenfor, §99). Det følger at Domstolen ikke er overbevist om at fremgangsmåten de nåværende søknadene dreier seg om, omfattet garantier som sto i forhold til alvoret ved inngrepet og alvoret ved behovene som sto på spill (se, for tilsvarende tilnærming, Strand Lobben og Andre, sitert ovenfor, §225).
Fra
K.F. and Others v. Norway, §13.
    Nesten identisk formulering er brukt i S.S. and J.H. v. Norway §18, og noe tilsvarende i D.R. and Others v. Norway i §8 og 9.
 

Ved sin fortsatte skadelige handlemåte mot familier har Norge oppnådd å få status i Europarådet (EMD er Europarådets domstol) som 'gjentatt / vanemessig (menneskeretts)krenker' – 'habitual offender', og sakene er merket i EMDs liste som 'gjentatt/gjentagende' (jf nest siste avsnitt her og gul-merkingen her). Har vi nådd nadir nå, eller kommer det til å fortsette gjennom enda flere generasjoner?
 
*
 
 

 
Noen artikler i forbindelse med de 9 dommene 12 september 2023:
 
Asle Hansen:
Gigasmell for norsk barnevern
Tre nye dommer mot Norge i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg finner menneskerettsbrudd i hele ni barnevernssaker
Dagbladet, 12 september 2023
 
 – :  Fratatt babyen etter fire dager
Dagbladet, 12 september 2023
 
Asbjørn Øyhovden:
Ble nektet å få se sønnen i ti år – Norge dømt i 9 saker
TV 2, 12 september 2023
 
Kjetil Kolsrud:
Norge felt i ni nye barnevernsaker i Strasbourg
Rett24, 12 september 2023
 
Geir Furuseth:
Menneskerettsdomstolen feller nye dommer over norsk barnevern
Document.no, 12 september 2023
 
NTB:
Norge felt i nye barnevernssaker i Strasbourg
Bergens Tidende, 12 september 2023
 
NTB:
Norge dømt i flere barnevernssaker i Menneskerettsdomtolen
Nettavisen, 12 september 2023
 
Marianne Haslev Skånland:
Fersk dom i Strasbourg mot Italia – har ikke sørget for samvær mellom far og barn
MHS's hjemmeside, 11 september 2023
 
 
**
Se også
 
 
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020– , oppdatert per 12 september 2023
 
Yngve Nedrebø:
De tungnemme
MHS's hjemmeside, 13 februar 2020
 
Olav Bergo:
Sannhet og løgn om barnevernet
MHS's hjemmeside, 9 februar 2021
 
Venil Katharina Thiis:
Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget vedrørende forslag til ny barnevernlov
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021
 
Marianne Haslev Skånland:
Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern
MHS's hjemmeside, 3 – 4 juli 2018
 
 – :  Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020

 – :  Menneskerettigheter i Norge – på bånn
MHS's hjemmeside, juli 2004
 
 – :  Endelig – en nesestyver for statens kadaverdisiplin
MHS's hjemmeside, 29 mai 2009
 
Oddvar Espegard:
Kven har rett?
MHS's hjemmeside, 30 mai 2020
 
Øistein Schjønsby:
Hvordan skal han få det til?
MHS's hjemmeside, 26 november 2019
 
Kari Bjørnaas:
Menneskerettigheter og barnevern
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020
 
Harald Otterstad:
Jakten på syndebukkene – om skandalene i NAV og norsk barnevern
MHS's hjemmeside, 26 november 2019
 
Bjørn Bjøro:
De to EMD-dommene fra 10. mars 2020
MHS's hjemmeside, 16 mars 2020
 
Øivind Østberg:
Et sviende prestisjenederlag for den "humanitære stormakten"
MHS's hjemmeside, 23 november 2019

 
*