*

 20 juni 2023
 Avvik og klager frå innbyggjarane skal takast på største alvor
 
Av Jan G. Skrivervik
1. kandidat Konservativt ved kommunevalget 2023 i Stryn
 

• • • •
Artikkelen ble publisert i Fjordingen den 28 mai 2023.
Den er trykket her med forfatterens velvillige samtykke.
• • • •
 
 
"Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv". Arnulf Øverland si kjende strofe frå diktet "Du må ikke sove" advarar like sterkt mot likesæle i dag som i 1936 då diktet først stod på trykk. Ingen av oss går vel eigentleg klar når denne strofa får treffe på djupet i hjertet.
 
Eg blir i alle fall inspirert av strofa til Øverland til å våge å løfte mi stemme til støtte for dei som har opplevd urett, blitt motarbeidd, misforstått og blitt krenka i møte med barnevernet i Stryn.
 
Å tilby innbyggjarane kursing i å melde frå/søke hjelp frå etaten er ikkje vegen å gå for å bote på at så få i kommunen ynskjer hjelp frå barnevernet. Ikkje når det truleg er tilliten til barnevernet det skortar på. Lesarinnlegga frå Gunvor Sunde og Einsleg forsørgar nylig og fleire tidlegare innlegg av Tor Åge Berglid berre stadfestar at etaten har ting å rydde opp i. Tilliten til barnevernet i Stryn har vore fallande lenge. Og då vil nødvendigvis også bruken av tenesta gå ned.
 
Har den norske stat teke rev i segla etter alle domane mot det norske barnevernet i Strasbourg?(1) Nei. Men hvis det på ein kommunal sjukeheim eller eit omsorgsenter blir gjort alvorlege feil eller lovbrot, då kjem det statleg tilsyn. Då vil alt bli gjennomgått og kommunen må legge ein plan for korleis etterleve krav som det statlege tilsynet gjev.
 
Det er umåtelig viktig at alle som får tenester frå etatar i Stryn kommune har det same rettsvernet enten det er eldre på institusjon eller det er born og foreldre som har med barnevernet å gjere. Avvik og klager frå innbyggjarane skal takast på største alvor.
 
Konservativt ynskjer å endre namnet frå 'Barnevern' til 'Familievern'. Slik ynskjer vi å signalisere at å hjelpe/støtte familien, både foreldre og born, er det etaten er til for. 4.12-paragrafen(2) skal kun brukast når hjelpetiltak er prøvd først.
 
Ved kommunevalet til hausten vil Konservativt (tidl. Partiet De Kristne) gå til val på å arbeide for ein gjennomgang av barnevernet i Stryn. Bakgrunnen er kritikk som er kome mot etaten.
 
Gjennomgangen skal levere ein tilstandsrapport. Der også borna blir høyrt. Slik kan tilliten til barnevernet i Stryn bli gjenoppretta. Og dei som har opplevd urett kan få oppreising. Vi meiner det er på høg tid. Og vi har inga tid å miste.
 
*

 
Fotnoter:
 
(1)
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020-, sist oppdatert 27 mars 2022

(2)
4.12 gjelder omsorgsovertakelse, der barn blir tvangsfjernet fra foreldrene.
MHS
 
 
**
 
 
 
Se også
 
 
Olav Terje Bergo:
Hva kan de folkevalgte gjøre med barnevernet?
MHS's hjemmeside, 10 oktober 2022
 
Erik Bryn Tvedt:
Årsaker til krisen i barnevernet
MHS's hjemmeside, 17 januar 2020
 
Ingebjørg Jakobsen:
Barnevernet – hjelpeinstans eller ond maktutøver?
MHS's hjemmeside, 26 mars 2023
 
Else Sommer:
Hjelpetiltag
MHS's hjemmeside, 22 juli 2013
 
Gunnar Sveen:
Sakkyndige psykologer
MHS's hjemmeside, 12 juni 2019
 
Åge Simonsen:
Barnevernets metoder
Forum Redd Våre Barn, 14 desember 2006
 
Erland Løken:
4 leserbrev om barnevern og 'barnevern'
BarnasRett, 29 mai 2007
 
familien-er-samlet:
Hvorfor klarer ikke politikerne å stoppe og reversere barnevernskrisen?
MHS's hjemmeside, 4 oktober 2018
 
 – :  Flukt, eksil og sjanser
Irene Hovs nettside 'Rettssikkerhet, rettspolitikk, barnerett og barnevern', 2 juni 2021
 
familien-er-samlet og Marianne Haslev Skånland:
Barnevernsjobben nå: Å utøve det man må kalle 'profesjonell kjærlighet'
MHS's hjemmeside, 10 november 2018
 
Marianne Haslev Skånland:
Noen synspunkter om barnevernet og partiene ved valget 2021
MHS's hjemmeside, 3 august 2021 og tillegg
 
 – :  Skyldtes barnevernssaken India/Stavanger kulturforskjeller, slik det fremstilles i Bollywood-filmen?
MHS's hjemmeside, 24 april 2023

Øivind Østberg:
Biologiske bånd nedvurderes også i barnelovssaker
MHS's hjemmeside, 9 februar 2020
 
Sverre Kvilhaug:
Atskillelse barn og foreldre – det fortidde traume?
BarnasRett, 25 januar 2008

 

*