*

23 mars 2024
 
 
 
 
Tautrekking om barnevern i to kommuner i Rogaland
 
Av Bjørn Bjøro
 
 
 
Erstatning og oppreisning i barnevernssaker:
Vandringen gjennom rettsapparatet og det politiske systemet

 
Dagbladet har i lederartikkel 13. mars, med tittel 'Foreldet foreldelse', kommet til samme konklusjoner som Stavanger Aftenblad i 'Eit skada liv blir ikkje forelda': Å anse slike saker som foreldet er meningsløst.
 
Stavangers ordfører har sammen med de fem partiene i posisjon kommet til at kommunen ikke lenger skal påberope seg foreldelse i saker om tapt barndom.
 
Hittil har det vært en kamp hvor den store og sterke har stått mot de svake. I Nora-saken var det i virkeligheten forsikringsselskapets prosessfullmektig (som formelt opptrådte for kommunen) som fikk Nora til å bryte sammen. Forsikringsselskapet ville vel spare penger og viste ingen nåde. Det var kommunen som i praksis overlot saken til forsikringsselskapet. Kommunedirektøren ville ikke gripe inn, og valgte å la prosessfullmektigen knekke Nora. Nå har det politiske flertallet grepet inn mot kommunedirektørens handlemåte.
 
 
Foreldelse
 
Lovgivningen om foreldelse er foreldet, jf Dagbladet, og det er så vanskelig å navigere at selv Høyesterett har gått i surr. Det er en tre-års-regel, og det er en 20-års-regel. Men sistnevnte kan fravikes. Norge er underlagt lovgivningen om menneskeretter, EMK, og utredning som Justisdepartementet har foretatt, tyder på at Norge til tross for dette kan å opptrådt i strid med EMK. Ved folkemord og forbrytelse mot menneskeheten er det ingen foreldelse.
 
Herman Pettersen, som er av Romanislekt, ble ulovlig tatt fra sin mor som baby, av politiet brakt til barnehjem, og ble der skadet for livet. Deretter ble han overlatt til et par som kom foran i køen og til sist – selvsagt ulovlig – ble han såkalt adoptert, og også utsatt for overgrep og misbruk. Tidligere sorenskriver Helge Bjørnestad har på oppdrag fra statsforvalter Bent Høie laget en knusende 31 siders rapport, og Aftenbladet har omtalt at Bent Høie har sluttet seg til konklusjonene og beklaget.
 
Stortingets justiskomite har for tiden til behandling spørsmål om endring av lov om foreldelse:
Representantforslag om endring av lov om foreldelse av fordringer
Forslag fra Hans Andreas Limi, Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen
Dokument 8:75 S (2023-2024)
Justiskomiteen, Stortinget

Jeg har skrevet en høringsuttalelse om at loven bør endres slik at foreldelse ikke skal kunne brukes i saker med utspring i barnevern. Jeg har også foreslått at kommuner ikke skal få lov til å bruke forsikringsselskaper i slike saker:
Skriftlig innspill fra Bjørn Bjøro:
Høringssvar, Bjørn Bjøro, tidligere ansatt i byomfattende barnevern, Oslo
Innspillsdato 22.02.2024
Justiskomiteen, Stortinget
 
Tyngre veier det nok at to juridiske professorer, begge med særlig kompetanse på lov om foreldelse, har skrevet en tung høringsuttalelse:
Skriftlig innspill fra Professor Marte Eidsand Kjørven og professor Kjetil Mujezinovic Larsen:
Behov for ny foreldelseslov
Innspillsdato 19.02.2024
Justiskomiteen, Stortinget
 
De har brukt saken til Herman i uttalelsen. Selvsagt med hans tillatelse.
 
I hans sak er det tre ansvarlige: Statsforvalteren, Stavanger kommune og Sandnes kommune. Sistnevnte har i den rettslige prosessen påperopt foreldelse, og jeg antar at under rettssaken i september vil både brudd på EMK og folkemord / forbrytelse mot menneskeheten gjennom bl.a. etnisk rensking, bli tema. Så langt jeg vet har Stavanger kommune ennå ikke tatt stilling vedrørende et sannsynlig krav, men vil uansett ikke påberope seg foreldelse.
 
Da får vi den interessante situasjon at de to nabokommunene - begge med Høyre-ordførere - opptrer helt forskjellig. I Sandnes er det så langt vedtatt, med knappest mulig flertall i formannskapet, at det er pengemakten som fortsatt får rå i kampen mot den svake part. Ellers har ordføreren i Sandnes under valgkampen utvirket at i en enkeltsak med fire søsken ble det etter anke til lagmannsretten inngått forlik, på omtrent samme beløp som søsknene vant fram med i tingretten:
Inngikk hemmelig forlik i barnevernssaken
Sandnesposten, 23 januar 2024

Sandnes sin fortsatte bruk av pengemakt kan få konsekvenser på Stortinget, ved at en formodet lovendring blir skarpere enn den ellers ville blitt.
 

Herman Pettersens sak og hva den kan komme til å omfatte
 
Jeg antar at det  under rettssaken blir lagt opp til en god og utfyllende dokumentasjon angående denne røde tråden med etnisk rensking i Norge også inn i Herman Pettersen sin sak.
 
Det ser ut til å bli et bastant oppgjør under rettsforhandlingene, og det vil ikke bare kunne trekke flere saker med seg i ettertid, men kan gi nasjonal omtale og engasjement. Det vil neppe være heldig for Sandnes kommune og dens omdømme.
 
Jeg er klar over at Sandnes bruker forsikringsselskapet Gjensidige, og i praksis hittil har overlatt til denne pengemakten å kjøre saken med kommunen som formell part. Det er forsikringsselskapets utvalgte advokat som fører saken og legger premisser. Vinner Herman, skal forsikringsselskapet betale, kommunen får en egenandel å betale som jeg antar er kr. 100.000. Hvis kommunen sier at de vil frafalle påstanden om foreldelse, blir situasjonen lett at forsikringsselskapet sier at da får kommunen ta hele regningen.
 
Jeg må innrømme at jeg er sosialdemokrat og medlem av Arbeiderpartiet. Jeg merket meg at under debatten i formannskapet i Sandnes var representant for mitt eget parti opptatt av at de delegerer myndighet til kommunaldirektøren. I virkeligheten delegerer da mitt parti makten videre til pengemakten forsikringsselskapet, noe de bør vite. Jeg er lite stolt av at et parti jeg ellers støtter, slik sett delegerer til pengemakten det som kan bli å påføre skadde mennesker ytterligere skade.
 
Da må jeg gi honnør igjen til Høyres ordfører i Stavanger, som sammen med med de borgerlige partier har forstått det poenget mitt eget parti ikke har forstått, og ikke lenger vil at Stavanger kommune bruker foreldelse i saker om tapt barndom.
 
Jeg håper selvsagt at den klare tale fra Høyres ordfører i Stavanger kan gjøre litt inntrykk på Høyres ordfører i Sandnes og få ham til å se saken på en annen måte.
 
 
Norsk kultur
 
Jeg skriver ut fra min kunnskap etter å ha jobbet mange år i offentlig byomfattende barnevern (i Oslo), mange år med ekstremt sterkt multihandicappede, med tunge yrkesskadesaker dels med livsvarige skader, for å nevne noe.
 
Det er mange grunner for at foreldelse ikke bør påberopes. Sammen med en behandling som oppfattes som fair, og som bør innebære at den skadde får møte kommunen, bli veiledet, at kommunen umiddelbart betaler for advokat, helst at man sammen får sakkyndig uttalelse osv., altså blir ivaretatt.
 
Det skal da lede til en prosess der den skadde kjenner seg ivaretatt, får forståelse, og forhåpentlig får erstatning dersom vilkårene for det er til stede, eventuelt oppreisning med de lavere beviskrav.
 
Dette skal medføre at vedkommende kan få dempet sine traumer, selvsagt i tillegg til annen hjelp, støtte eller behandling. Det kan eller bør bidra til at vedkommende kan legge en del bak seg. Igjen vil dette ha en økonomisk effekt ved at vedkommende i framtiden trenger mindre hjelp, kanskje kommer i inntektsbringende arbeid og betaler skatt av inntekt fra arbeid. Også familie vil få en lettere situasjon.
 
Samfunnsøkonomisk kan en god håndtering være lønnsom. Ikke minst på sikt. Det bør også være noe å tenke over.
 
 
**
 
 
 
 
Se også
 
 
Bjørn Bjøro:
Høyre-ordfører mot Høyre-ordfører
Skal det offentlige bruke 'foreldelse' som argument i barnevernssaker?
MHS's hjemmeside, 21 mars 2024
 
 – :  De to EMD-dommene fra 10. mars 2020
MHS's hjemmeside, 16 mars 2020
 
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
Siste oppdatering 12 september 2023
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020 –
 
Anita Skippervik:
Systematiske lovbrudd kan ikke omdefineres som untaksvise enkeltsaker
MHS's hjemmeside, 24 juli 2020
 
 – :  EMD-saken V.D. og andre mot Russland
MHS's hjemmeside, 11 oktober 2020
 
Nils Morten Udgaard:
Norge og det "sivile samfunn"
MHS's hjemmeside, 20 mai 1996 / 10 november 2016
 
Olav Terje Bergo:
Det som sitter i veggene!
MHS's hjemmeside, 6 juni 2023
 
Knut Grepstad:
Bergen hevet over menneskerettighetne?
Saken om Morgensol barnehjem og menneskerettigheter
MHS's hjemmeside, desember 2001
 
Venil Katharina Thiis:
Pågående menneskerettighetsbrudd i barnevernet
MHS's hjemmeside, 15 april 2023
 
 – :  Høringsmotat til Femilie- og kulturkomitéen i Stortinget vedrørende forslag til ny barnevernlov
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021
 
Venil Katharina Thiis og Gro Hillestad Thune:  
Oversendelsesbrev il Familie- og kulturkomitéen i Stortinget vedrørende forslag til ny barnevernlov
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021

Marianne Haslev Skånland:
Erstatning til familie etter løgn fra leger, sykehus og barnevern
Nyhetsinnslag fra 1996, kommentar fra 2013
MHS's hjemmeside, 23 april 2013

 – :  Misbruk av 'foreldelse'
MHS's hjemmeside, desember 2006
 
 – :  
Endelig – en nesestyver for statens kadaverdisiplin
MHS's hjemmeside, 29 mai 2009
 
 – :  Barnevernet og kritikken: På helsen og livet løs – for hvem?
MHS's hjemmeside, 10 januar 2007

 – :  
Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020

Noen eldre runder om erstatning / oppreisning til barnevernsofre
Forum Redd Våre Barn, september 2010 – november 2018 (tirsrommet om er registrert er arbitrært)


*